1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 10. Hukuk Dairesi
  4. İŞ KAZASINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KUSURLU OLMASI – ZARARA SEBEP OLAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VEYA ÇALIŞTIRANLARA RÜCU EDİLEBİLECEĞİ

İŞ KAZASINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KUSURLU OLMASI – ZARARA SEBEP OLAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VEYA ÇALIŞTIRANLARA RÜCU EDİLEBİLECEĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: 5510 sayılı kanunun 21. maddesinin 4. fıkrası, 3. kişinin sorumluluğunu düzenlemekte olup; buna göre, iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık, üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücu edilebilecektir. Üçüncü kişinin rücu alacağından sorumluluğu kusur sorumluluğu esasına dayanır.
T.C.
Yargıtay
10. Hukuk Dairesi
E: 2015/16706 K: 2015/21149 K.T.: 01.12.2015
DAVA: Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir.
Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde, davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine karar vermiştir.
Hükmü, davacı Kurum ve davalılardan H…. A.Ş. avukatlarının temyiz etmeleri üzerine temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
KARAR: 1-) Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, davalı H.A. avukatının tüm, davacı Kurum avukatının sair temyiz itirazlarının reddine;
2-) Dava, 17.01.2012 tarihli trafik-iş kazasında vefat eden sigortalının haksahiplerine bağlanan gelirlerin ve yapılan ödemelerin tahsili istemine ilişkin olup, davanın yasal dayanağı olay tarihinde yürürlükte olan 5510 sayılı kanunun 21’inci maddesinin dördüncü fıkrasıdır.
5510 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin dördüncü fıkrası, üçüncü kişinin sorumluluğunu düzenlemekte olup; buna göre, iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık, üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücu edilebilecektir.
Üçüncü kişinin rücu alacağından sorumluluğu kusur sorumluluğu esasına dayanır. Bir başka ifadeyle; üçüncü kişi, ancak kusurlu bir hareketinin varlığı halinde rücu alacağından sorumludur.
İş kazası, meslek hastalığı ve hastalığın üçüncü kişinin kusuru sonucunda meydana gelmesi halinde rücu edilecek miktar ise; sigortalı ya da hak sahiplerine yapılan ödemelerin tümünün, bağlanacak gelirlerin ise başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısının, kusur karşılığından oluşmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalar dikkate alındığında, talebe konu cenaze giderinin kusur karşılığı yerine, yarısının kusur karşılığı dikkate alınarak hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
Ne var ki bu aykırılığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hüküm bozulmamalı, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun Geçici 3. maddesinin yollamasıyla 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438. maddesi gereğince düzeltilerek onanmalıdır.
SONUÇ: Hüküm fıkrasının silinerek yerine;
Davanın kısmen kabulü kısmen reddi ile,
1- 54.142,10 TL ilk peşin değerli gelirin onay tarihi olan 18/06/2012 tarihinden itibaren, 290,40 TL cenaze yardımının ödeme tarihi olan 17/02/2012 tarihinden itibaren,
Davalı H.A.’nın sorumluluğunun poliçe limiti ve temerrüdünün de dava tarihinden başlatılmak kaydıyla,
Davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsil edilerek, davacı tarafa ödenmesine,
2- Davacı tarafın fazlaya ilişkin taleplerinin reddine,
3- Alınması gereken 3.718,28 TL peşin harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye irad kaydına,
4- Karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan tarife gereğince 6.237,57 TL ücreti vekaletin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya ödenmesine, reddedilen kısım nedeniyle 6.205,63 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalılara verilmesine,
5- Davacı tarafça yapılan 8 davetiye gideri 57,00 TL, 3 müzekkere gideri 50,10 TL, bilirkişi ücretleri toplamı 900,00 TL olmak üzere toplam 1.007,10 TL yargılama giderinin davanın kabul ve reddedilen miktarlarıyla orantılı olarak taktiren 503,55 TL’sinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya ödenmesine, bakiye masrafların taraflar üzerinde bırakılmasına,”
yazılmasına ve bu şekliyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının davalılardan H.A.’ya iadesine, 01.12.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları