1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 21. Hukuk Dairesi
  4. İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET – MALULİYETTEN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT – MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT – İŞ KAZASI

İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET – MALULİYETTEN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT – MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT – İŞ KAZASI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davacı sigortalının yukarıda da belirtildiği üzere yaralanması nedeniyle maluliyetinin(sürekli iş güçü kaybının) oluştuğunu iddia edip etmediğinin kendisine açıklatılmaması ve giderek maluliyetinin oluştuğunu iddia etmesi durumunda ise gerektiğinde kendisine kesin süre de verilerek maluliyet oranının Kurumca (SGK) tespit edilmesi noktasında müracaatının sağlanmaması doğru görülmemiştir.
T.C.
Yargıtay
21. Hukuk Dairesi
E: 2014/2401 K: 2014/5594 K.T.: 24.03.2014
Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün, davacı ile davalılardan T… AŞ. vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

KARAR

Dava, iş kazasına uğrayan sigortalının manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece, davalı İ… Finansal Kiralama A.Ş aleyhine açılan davanın reddine, 15.000,00TL manevi tazminatın İ… Finansal Kiralama A.Ş dışındaki davalılardan tahsiline karar verilmiştir.

Dosya kapsamındaki kayıt ve belgelerden;davaya konu zararlandırıcı olayın SGK Tarafından iş kazası olarak kabul edildiği, davacının yaralanması nedeniyle Kurumca(SGK) tespit olunmuş bir maluliyetinin dosya da bulunmadığı, Kurum memurunun 18.04.2007 tarihli cevabında davacının maluliyet oranının tespiti için Kuruma başvurusunun bulunmadığının Mahkemeye bildirildiği anlaşılmıştır.

İş kazalarından kaynaklanan tazminat davalarında(maddi-manevi) sigortalıda oluşan sürekli iş göremezlik oranının tespiti önem arz eder. Zira sigortalıya bağlanacak gelir ile hükmedilecek maddi tazminatın miktarını doğrudan etkilemesi yanında manevi tazminatın takdirinde de sigortalının maluliyet oranının hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeksizin saptanması önemlidir.

Somut olayda; davacı sigortalının yukarıda da belirtildiği üzere yaralanması nedeniyle maluliyetinin(sürekli işgüçü kaybının) oluştuğunu iddia edip etmediğinin kendisine açıklattırılmaması ve giderek maluliyetinin oluştuğunu iddia etmesi durumunda ise gerektiğinde kendisine kesin süre de verilerek maluliyet oranının Kurumca(SGK) tespit edilmesi noktasında müracaatının sağlanmaması doğru görülmemiştir.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
Yapılması gereken iş öncelikle davacıya 16.12.2005 tarihindeki iş kazası nedeniyle sürekli iş gücü kaybına uğradığı iddiasında olup olmadığının açıklattırılması, davacının böyle bir iddiasının bulunması durumunda Kuruma müracaat ile sürekli iş gücü kaybı oranının tespiti için sigortalıya süre verilmesi ve tüm delillerin bir arada değerlendirilerek neticeye varılmasından ibarettir.

O halde, davacı ile davalı T… A,Ş vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre tarafların sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 24.03.2014 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları