1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 21. Hukuk Dairesi
  4. İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET – MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT – BİNA MALİKİNİN SORUMLULUĞU

İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET – MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT – BİNA MALİKİNİN SORUMLULUĞU

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Mahkemece olayla ilgili olarak aynı heyetten alınan her iki kusur raporunda da davalı Ç…taş A.Ş.’nin %75, davalılardan Ç…tek A.Ş.’nin ise %25 oranında kusurlu olduğu belirlendiği halde, farklı gerekçe ile ceza davası ile davacının taraf olmadığı kurum alacaklarını ilgilendiren rücuen tazminat davasındaki kusur raporlarına gönderme yapılarak davalılardan Ç…tek A.Ş. yönünden davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
T.C.
Yargıtay
21. Hukuk Dairesi
E: 2009/14579 K: 2010/12886 K.T.: 21.12.2010
Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.
Hükmün davacı ile davalılardan Ç…taş Çelik İml. Montaj ve Tes. A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Dava, davacının davalı işverenlere ait işyerinde çalışmakta iken uğradığı iş kazası sonucu meslekte kazanma gücünün kaybı nedeni ile uğradığı manevi zararın giderimine ilişkin olup, davanın davalılardan Ç…tek A.Ş. yönünden reddine, diğer davalı yönünden ise kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar davacı ve davalılardan Ç…taş A.Ş. tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya içindeki bilgi ve belgelerden davalı Ç…tek A.Ş. işyerinde yemekhane taşeronu olan davalı Ç…taş A.Ş. çalışanı olan ve aşçı yardımcısı olarak görev yapan davacının yemekhane katındaki asansörün onarımı ile ilgili görev yapan personele yardım için aşçı tarafından ve kendi işi olmayan bir işle görevlendirildiği, onarılan asansörün de işyeri binasına ait olduğu hususu tartışmasızdır.
Öte yandan davalı Ç…tek A.Ş. gerek Borçlar Kanunu’nun 58. maddesi gereğince bina maliki olarak bir şeyin fena yapılması ve kötü bakımı sonucu meydana gelen zarardan ötürü kusursuz sorumlu olduğundan, gerekse Ç…tek A.Ş. kusursuz olsa dahi asıl işveren olarak taşeronu olan Ç…tek A.Ş.’nin kusurundan dolayı davacıya karşı taşeronu Ç…taş A.Ş. ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağından davacı vekilinin 12.06.2008 tarihli duruşmada “ceza dosyasında alınan kusur raporunun yeterli olduğu, yeniden kusur incelemesi yapılmasına gerek bulunmadığı” yönündeki beyanı davalı Ç…tek A.Ş.’nin sorumlu tutulmaması sonucunu doğurmayacaktır.
Mahkemece olayla ilgili olarak aynı heyetten alınan her iki kusur raporunda da davalı Ç…taş A.Ş.’nin %75, davalılardan Ç…tek A.Ş.’nin ise %25 oranında kusurlu olduğu belirlendiği halde, farklı gerekçe ile ceza davası ile davacının taraf olmadığı kurum alacaklarını ilgilendiren rücuen tazminat davasındaki kusur raporlarına gönderme yapılarak davalılardan Ç…tek A.Ş. yönünden davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O halde davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve karar bozulmalıdır.
S o n u ç: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), bozma nedenine göre davacının diğer davalı Ç…taş A.Ş.’nin tüm temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 21.12.2010 tarihli oturumda oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları