1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 17. Hukuk Dairesi
  4. İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATI İSTEMİ – YARALAMALI TRAFİK KAZASI – GERÇEK ZARAR HESABI – ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI – TEMİNAT LİMİTİ

İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATI İSTEMİ – YARALAMALI TRAFİK KAZASI – GERÇEK ZARAR HESABI – ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI – TEMİNAT LİMİTİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dava, yaralamalı trafik kazası nedeni ile daimi iş göremezlik tazminatı istemine ilişkindir. Sorumluluk hukukunun amacı, zarar görenin uğramış olduğu gerçek zararı gidermek, kaybolan bir değeri yerine, nitelik veya nicelikçe benzer bir değeri koymaktır. Bu nedenle mahkemece davacının gerçek zararı belirlenerek hüküm altına alınmalıdır. Sürekli iş göremezlik zararı hesabında muhtemel yaşam süresinin belirlenmesinde PMF tablosundan faydalanılması hususu tartışmasız olup, hal böyle iken, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda CSO tablosu kullanılmış olması isabetli değildir.
 
T.C.
Yargıtay
17. Hukuk Dairesi
E: 2013/19330 K: 2015/4007 K.T.: 09.03.2015
DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili; müvekkilinin, 03/09/2009 tarihinde yolcu olarak F. B.’nın sevk ve idaresindeki … … plaka sayılı araç ile trafik kazası geçirdiğini, kaza sonrası yaralandığını, aracın davalı Güneş Sigorta A.Ş tarafından ZMMS poliçesinin yapıldığını, ayrıca aracın sigorta şirketi kapsamında taşımacılık sigortası yaptığını, bu sigorta gereği, davalı şirket meydana gelen zararın ZMMS poliçesini aştığı durumlarda kalan kısımdan sigorta bedeli kadar sorumlu olduğunu, müvekkilinin kaza sonrasında Başkale Devlet Hastanesinde ve Atatürk Üniversitesi Hastanesinde tedavi gördüğünü ve müvekkilinin kaza nedeniyle kalıcı şekilde yaralandığını, bu nedenle fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla olay tarihinden itibaren işleyen ticari faiziyle birlikte 6.000,00 TL tazminatın davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsil edilerek müvekkiline verilmesini istemiş, 27/05/2013 havale tarihli dilekçesi ile dava değerini 195.570,00 TL olarak ıslah etmiştir.
Davalı vekili; dava konusu kaza nedeniyle ölenlerin ve yaralananların pek çoğunun dava açtığını, K.T.K 96 maddesine zarar gören 3.şahısların tazminat taleplerinin, sözleşmede öngörülen sigorta tutarını aşması halinde tazminat alacakları toplamına olan orana göre indirim ( garamet hesabı ) yapılmasının gerekeceğini, bu konuda Yargıtay kararı bulunduğunu, olay nedeniyle açılan tüm davaların Ankara 6.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/603 esas sayılı dosyasında birleştirilmesini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davanın kabulü ile sürekli iş gücü kaybından doğan 150.000,00 TL, ferdi kaza koltuk sigortası kapsamından 25.250,00 TL zorunlu taşıma sigortası kapsamından 20.320,00 TL olmak üzere toplam 195.570,00 TL tazminatın dava tarihinden itibaren işleyen yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1- )Mahkemece toplanıp değerlendirilen delillerle hüküm kurulmuş olmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2- )Dava, yaralamalı trafik kazası nedeni ile daimi işgöremezlik tazminat istemine ilişkindir.
Sorumluluk hukukunun amacı, zarar görenin uğramış olduğu gerçek zararı gidermek, kaybolan bir değeri yerine, nitelik veya nicelikçe benzer bir değeri koymaktır. Bu nedenle mahkemece davacının gerçek zararı belirlenerek hüküm altına alınmalıdır
Sürekli iş göremezlik zararı hesabında muhtemel yaşam süresinin belirlenmesinde PMF tablosundan faydalanılması hususu tartışmasız olup, hal böyle iken, mahkemece hükme esas alınan 21.05.2013 tarihli bilirkişi raporunda CSO tablosu kullanılmış olması isabetli değildir.
3-Mahkemece, kazaya karışan aracın davalı Güneş Sigorta A.Ş.’ne trafik sigorta poliçesi ile sigortalı aracın tüm poliçeleri getirtilmeksizin, yazılı şekilde hüküm kurulmuştur.
Davalı Güneş Sigorta A.Ş., davacının içinde yolcu olarak bulunduğu … … plakalı yolcu otobüsünün trafik sigortacısı ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortacısıdır.
Zorunlu mali mesuliyet ( trafik ) sigortası, motorlu bir aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına neden olması halinde o aracı işletenin zarara uğrayan üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğunu belli limitlerle sigortalamaktadır. Başka bir anlatımla, bu sigortayla işletenin KTK’nun 85/1. maddesinde hükme bağlanan sorumluluğu sigorta örtüsüne alınmaktadır.
Ayrıca 4925 sayılı KTK’nun 18. maddesi uyarınca taşımacılar, yolcuya gelebilecek bedeni zararlar için bu Yasanın 17. maddesinde düzenlenen sorumluluklarını sigorta ettirmek zorundadırlar. Anılan Yasanın 19 /son ve Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının B.8. maddeleri hükümlerine göre meydana gelen zarar öncelikle taşımacının sorumluluk sigortasından karşılanır. Ancak, bu sigortanın hiç yapılmamış olması, yapılmış fakat geçersiz hale gelmiş olması, süresinin bitmiş olması veya meydana gelen zararın bu sigorta teminatlarının üzerinde bulunması halinde teminatların üzerinde kalan kısım için; sırasıyla zorunlu mali sorumluluk sigortasına ve varsa ihtiyari mali sorumluluk sigortasına başvurulur.
Bahse konu düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere, yasa koyucu yolcuların uğradığı bedeni zararlar bakımından taşımayı yapan aracın zorunlu karayolu taşımacılık sigortacısı, trafik sigortacısı ve varsa ihtiyari mali sorumluluk sigortacısı bakımından müştereken ve müteselsilen bir sorumluluk öngörmemiş, sıralı bir sorumluluk düzenlemiştir.
Buna göre, kaza sonucu meydana gelecek zararlar öncelikle Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasından karşılanmalı, sigorta limiti üstünde olup da karşılanmayan zararlar var ise Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası tarafından ödenmelidir. Dosya içerisine tüm poliçeler celp edilerek isteme konu maddi tazminat dilimlerinden poliçelerdeki daimi maluliyet,tedavi gideri ve geçici iş göremezlik teminat limitleri belirlenmek, isteme konu maddi tazminat kaleminden, hangi teminat çerçevesinde, davalının sorumlu tutulduğu infazda meydana gelebilecek karışıklığı da önleyecek şekilde tespit edilmek ve davacının uğradığı zararın teminat limiti kapsamında kalıp kalmadığı, aşan kısım olup olmadığı belirlendikten sonra yukarıdaki düzenlemeler ışığında paylaştırılma yapılarak sonucuna göre bir hüküm kurulmak gerekirken, yazılı şekilde karar tesisi isabetli olmamış hükmün davalı Güneş Sigorta yararına bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, ( 2 ) ve ( 3 )numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle davalı sigorta vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 09.03.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları