1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ – İLAMLI TAKİBİN ESKİ MALİKE YAPILMASI – TARAF DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ – İLAMLI TAKİBİN ESKİ MALİKE YAPILMASI – TARAF DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Olayda, 21.03.2013 tarihinde ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan ilamlı takipte, 05.09.2012 edinme tarihi itibariyle ipotekli taşınmazın maliki M. D. olduğu halde diğer borçlu şirket ile birlikte ipotekli taşınmazın eski maliki D. A. K. hakkında takip yapılması, maddi hataya ve kabul edilebilir bir yanılgıya dayalı olup, dürüstlük kuralına da aykırı olmadığından alacaklının HMK’nın 124/3-4.maddesi uyarınca taraf değişikliği yapmak suretiyle bu yanlışlığı düzeltmesi mümkündür. Mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile hüküm tesisi isabetsizdir.
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2014/7372 K: 2014/10024 K.T.: 07.04.2014

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : HMK.nun 124/3.maddesi uyarınca maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebinin kabulü için, karşı tarafın rızası aranmaz. Aynı maddenin 4.fıkrasında da “dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hâkim karşı tarafın rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebilir” düzenlemesi yer almaktadır. Anılan hükmün icra takiplerinde de uygulanması gerekir.

Somut olayda, 21.03.2013 tarihinde ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan ilamlı takipte, 05.09.2012 edinme tarihi itibariyle ipotekli taşınmazın maliki M. D. olduğu halde diğer borçlu şirket ile birlikte ipotekli taşınmazın eski maliki D. A. K. hakkında takip yapılması, maddi hataya ve kabul edilebilir bir yanılgıya dayalı olup, dürüstlük kuralına da aykırı olmadığından alacaklının HMK.nun 124/3-4.maddesi uyarınca taraf değişikliği yapmak suretiyle bu yanlışlığı düzeltmesi mümkündür.

O halde mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları