1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 4. Hukuk Dairesi
  4. İNDİRİMLİ TARİFE NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ – EKONOMİ BAKANLIĞININ SORUMLULUĞU – HUSUMET

İNDİRİMLİ TARİFE NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ – EKONOMİ BAKANLIĞININ SORUMLULUĞU – HUSUMET

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Eldeki davanın açıldığı tarih itibariyle yürürlükte bulunan hüküm gereğince, ………’nın her türlü borç ve alacakları hiçbir işleme gerek kalmaksızın …’na devredilmiş olduğuna göre, ……… tarafından ödenmesi gereken elektrik enerjisi desteğinin 2008 yılı içerisindeki dönemi kapsayan faturalar için olan kısmından dahili davalı Ekonomi Bakanlığının sorumlu olduğu, … …nın yasal düzenleme gereğince davaya dahil edilmiş olması nedeniyle hakkında hüküm kurulmasının mümkün bulunduğu gözetilerek ve bilirkişiden bu döneme ilişkin hesaplamayı içerir rapor alınarak oluşacak sonuca göre hüküm kurulması ve ……… yönünden davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçe ile dahili davalı … aleyhine açılan davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine, davalı ……… yönünden davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olması doğru görülmemiş kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
T.C.
Yargıtay
4. Hukuk Dairesi
E: 2016/11160 K: 2017/116 K.T.: 13.01.2017
Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalılar … ve … aleyhine 24/07/2012 gününde verilen dilekçe ile rücuen tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın davalılardan … … … yönünden kısmen kabulüne, diğer davalı … yönünden husumetten reddine dair verilen 30/09/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili ve davalılardan T.C. … … … vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:
Dava, indirimli tarifeden faydalanan dava dışı …. kişi tarafından açılan davada kabul edilip ödenen paranın rücu yolu ile geri alınması istemine ilişkindir. Mahkemece, davalı Başbakanlık ……… yönünden davanın kısmen kabulüne; davalı … yönünden ise husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalılardan Başbakanlık ……… tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, turizm teşvik belgesi sahibi olan dava dışı şirkete, davalı ………nın yazısı üzerine indirimli tarife yerine normal tarife uygulanması nedeniyle dava dışı şirketin açtığı dava sonunda, normal tarife ile indirimli tarife arasındaki farkı ödemek zorunda kaldığını, bu suretle zarara uğradığını belirterek, dava dışı şirkete ödediği tutarın ödemeye neden olan davalılardan rücu yolu ile alınmasını istemiştir.
Davalılar, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davacının ödemek zorunda kaldığı tutarı davalı ………ndan talep edebileceği, dahili davalı … Bakanlığının rücu alacağından sorumlu tutulamayacağı ve husumet yöneltilemeyeceği gerekçesiyle davalı ……… aleyhine açılan davanın kısmen kabulüne, davalı … aleyhine açılan davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmiştir.
08/06/2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 637 sayılı Ekonomi Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici …. maddesinin …. fıkrasında “Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte ………. merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatları ile ………ndan Bakanlığa devredilen Yabancı … … … ile ……… Genel Müdürlüğüne ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, her türlü borç ve alacaklar, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar ile kadro ve pozisyonlarda bulunan personel hiçbir işleme gerek kalmaksızın … …na devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca, ……….na tahsis edilmiş taşınmazlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın tahsis amacında kullanılmak üzere … …na tahsis edilmiş sayılır.” hükmü ve yine bu Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici …. maddesinin …. fıkrasında ise “Mevzuatta ……….na, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezine ve ………nın bu Kanun Hükmünde Kararname ile … …na devredilen birimlerinin görevleri nedeniyle ………na yapılmış olan atıflar … …na yapılmış sayılır.” hükmü yer almaktadır.
Eldeki davanın açıldığı tarih itibariyle yürürlükte bulunan bu hüküm gereğince, ………’nın her türlü borç ve alacakları hiçbir işleme gerek kalmaksızın …’na devredilmiş olduğuna göre, ……… tarafından ödenmesi gereken elektrik enerjisi desteğinin …/07/2009 tarihinden önceki 2008 yılı içerisindeki dönemi kapsayan faturalar için olan kısmından dahili davalı Ekonomi Bakanlığının sorumlu olduğu, … …nın yasal düzenleme gereğince davaya dahil edilmiş olması nedeniyle hakkında hüküm kurulmasının mümkün bulunduğu gözetilerek ve bilirkişiden bu döneme ilişkin hesaplamayı içerir rapor alınarak oluşacak sonuca göre hüküm kurulması ve ……… yönünden davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçe ile dahili davalı … aleyhine açılan davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine, davalı ……… yönünden davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olması doğru görülmemiş kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıdaki açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davacının ve davalı ………nın diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve davacıdan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 13/01/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları