1. Anasayfa
  2. Danıştay
  3. İDDK
  4. İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ – KIYI KANUNU’NDA BELİRLENEN USULE UYULMUŞ OLDUĞU

İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ – KIYI KANUNU’NDA BELİRLENEN USULE UYULMUŞ OLDUĞU

Yazdırılabilir versiyonu indir

Özet: Dava konusu imar planı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca onaylandıktan sonra ilgili Belediyelerce anılan plana uygun görüş verilmesi karşısında, 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen usulün tamamlandığı sonucuna ulaşıldığından, anılan yasanın 7. maddesine uygun olan dava konusu planda usul yönünden hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

T.C.
Danıştay
İdari Dava Daireleri Kurulu
E: 2008/1329 K: 2010/136 K.T.: 04.02.2010

Temyiz İsteminde Bulunanlar: 1- Davalı: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

2- Davaya Katılan: … San. ve Tic. A.Ş

Vekili: Av….

Davaya Diğer Katılan: Altınova Belediye Başkanlığı

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı):

Vekili: Av….

İstemin Özeti: Danıştay Altıncı Dairesi’nin 04.04.2008 günlü, E:2005/5259, K:2008/2218 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması davalı idare ile davalı idare yanında davaya katılanlardan … San. ve Tic. A.Ş. ve davacı tarafından istenilmektedir.

Davacının Savunmasının Özeti : Savunma verilmemiştir.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın Savunmasının Özeti : Davacı temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

…. San. ve Tic. A.Ş.nin Savunmasının Özeti : Davacı temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Altınova Belediye Başkanlığının Savunmasının Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakiminin Düşüncesi : Dava dosyasının incelenmesinden, dava konusu plan onandıktan sonra ilgili Belediyelerce uygun görüş verildiği anlaşıldığından, 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen usule ilişkin bir eksikliğin varlığından söz edilemeyeceğinden, işin esasının incelenmesi suretiyle bir karar verilmesi için Daire kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısının Düşüncesi: Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyü, Kumluk Mevkiinde Tersane Alanına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 28.4.2005 tarihinde 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesine göre onanan 1/1000 ölçekli dolgu alanı imar planının iptali istemiyle açılan davada, 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca 1/1000 ölçekli dolgu alanı imar planı yapılmadan önce alınması gereken uygun görüşün, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca anılan planın onaylanmasından sonra verilmesinin anılan Yasa maddesinin özüne ve sözüne açıkça aykırı olduğu gerekçesiyle işlemi iptal eden Danıştay Altıncı Dairesi kararının temyizen incelenerek bozulması davalı idare ve müdahil ile eksik gerekçe taşıdığı nedeniyle davacı tarafından istenmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, dava konusu plan onandıktan sonra ilgili belediyelerce uygun görüş verildiği, böylece 3621 sayılı Yasanın 7. maddesinde öngörülen usulün tamamlandığı, bu haliyle işlemin şekil yönünden iptalini gerektirecek nitelikte sakatlığının bulunmadığı, işlemin esasının incelenerek bir karar verilmesi gerektiği sonucuna varıldığından kararın bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nca, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından davalı idare ve davaya davalı idare yanında katılanın yürütmenin durdurulması istemi görüşülmeyerek dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Dava; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyü, Kumluk mevkiinde Tersane Alanına ilişkin olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 28.04.2005 tarihinde 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca onaylanan 1/1000 ölçekli dolgu alanı imar planının iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay Altıncı Dairesi’nin 04.04.2008 günlü, E:2005/5259, K:2008/2218 sayılı kararıyla; dolgu alanında plan yapılabilmesi için ilgili idarenin (belediye sınırları içinde ise belediyenin) planı hazırlaması ve bu yolda Valiliğe teklifte bulunması veya uygun görüşünün olması gerektiği; 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen bu usul uygulanmaksızın planın Bakanlıkça onaylanmasının planın usul yönünden iptalini gerektirdiği; uyuşmazlık konusu dolgu alanının Altınova ve Subaşı Belediyesi sınırları içinde kalması nedeniyle anılan Belediyelerce imar planının hazırlanması veya uygun bulunması gerektiği; uyuşmazlık konusu olayda, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 28.04.2005 tarihinde dava konusu 1/1000 ölçekli dolgu alanı imar planı onaylandıktan sonra, 10.02.2006 günlü, 2006/27 sayılı ve 05.05.2006 günlü, 2006/60 sayılı Altınova Belediye Meclisi ile 07.06.2006 günlü, 17 sayılı Subaşı Belediye Meclisi kararları ile uygun görüş verilmiş ise de, yasal düzenleme uyarınca 1/1000 ölçekli dolgu alanı imar planı yapılmadan önce alınması gereken uygun görüşün, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca anılan planın onaylanmasından sonra verilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu imar planının iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare ile davaya davalı idare yanında katılanlardan … San. ve Tic. A.Ş. dava konusu planda Kıyı Kanunu’na aykırılık bulunmadığını, davacı ise işin esasına girilmek suretiyle iptal kararı verilmesi gerekirken usul yönünden verilen iptal kararında hukuka uyarlık bulunmadığını ileri sürerek kararı temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedirler.

3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7. maddesinde, “Kamu yararının gerektirdiği hallerde uygulama imar planı kararı ile deniz göl ve akarsularla ekolojik özellikler dikkate alınarak doldurma ve kurutma suretiyle arazi elde edilebilir.

Bu gibi yerlerde doldurma veya kurutmayı yapacak ilgili idarenin Valiliğe iletilen teklifi, Valilik görüşü ile birlikte Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilir. Bakanlık konusuna göre ilgili kuruluşların görüşünü de almak suretiyle teklifi inceler. Uygun bulunması halinde ilgili idare tarafından uygulama imar planı hazırlanır. Bu gibi yerler için yapılacak planlar hakkında imar Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak bu planlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalan alanlardaki planlar ise anılan kanunun 7’nci maddesine göre tasdik edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Temyiz istemine konu karara ilişkin dosyanın incelenmesinden; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyü, Kumluk Mevkiinde Tersane Alanına ilişkin … Sanayi ve Anonim Şirketi tarafından Altınova Belediye Başkanlığı ile irtibatlı olarak ve Valilik ile ilgili kuruluşların görüşleri de alınmak suretiyle hazırlanan ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca 28.04.2005 tarihinde Kıyı Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca onaylanan 1/1000 ölçekli dolgu alanı imar planının, Altınova Belediye Meclisinin 07.04.2006 günlü, 2006/47 sayılı, Subaşı Belediye Meclisinin 09.05.2006 günlü, 12 sayılı kararları ile uygun görüldüğü, Subaşı Belediye Başkanınca 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi uyarınca kararın yeniden görüşülmek üzere Belediye Meclisine iade edilmesi üzerine Subaşı Belediye Meclisinin 07.06.2006 günlü, 17 sayılı kararı ile tersane amaçlı dolgu imar planlarına olumlu görüş verilmesine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, dava konusu imar planı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca onaylandıktan sonra ilgili Belediyelerce anılan plana uygun görüş verilmesi karşısında, 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen usulün tamamlandığı sonucuna ulaşıldığından, anılan Yasa’nın 7. maddesine uygun olan dava konusu planda usul yönünden hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Dairece işin esasının incelenmesi suretiyle uyuşmazlık hakkında yeniden bir karar verileceğinden, davacının imar planının esas yönünden hukuka aykırı olduğuna yönelik iddiası bu aşamada incelenmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idare ile davalı idare yanında davaya katılanlardan … San. ve Tic. A.Ş.’nin temyiz istemlerinin kabulüne, Danıştay Altıncı Dairesi’nin 04.04.2008 günlü, E:2005/5259, K:2008/2218 sayılı kararının bozulmasina, kullanılmayan 22,90 TL harcın istemi halinde … San. ve Tic. A.Ş.’ye iadesine, 04.02.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları