1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 4. Ceza Dairesi
  4. İLGİLİ SUÇUN TEKRAR UZLAŞMA KAPSAMINA ALINMASINA RAĞMEN HÜKMÜN UYGULANMAMASININ BOZMAYI GEREKTİRDİĞİ

İLGİLİ SUÇUN TEKRAR UZLAŞMA KAPSAMINA ALINMASINA RAĞMEN HÜKMÜN UYGULANMAMASININ BOZMAYI GEREKTİRDİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: 02/12/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun’un 34. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK’nın 253. maddesi ve maddeye eklenen fıkrayla uzlaştırma hükümlerinin yeniden düzenlenmesi, üçüncü fıkrada yer alan “etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar ile” ibaresinin madde metninden çıkarılması karşısında, sanığın tekerrüre esas teşkil eden hükümlülüğüne konu mala zarar verme suçunun yeniden uzlaştırma kapsamına alındığı gözetilerek, anılan suçla ilgili olarak uyarma yapılıp yapılmadığı araştırılıp sonucuna göre sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
4. Ceza Dairesi
E: 2014/12446 K: 2017/50 K.T.: 02.01.2017
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, hakaret
HÜKÜMLER : Mahkumiyet
Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
1-Sanık … … yükletilen tehdit eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalardan ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartaşıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,
Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tipine uyduğu,
Cezanın kanuni bağlamda uygulandığı,
Anayasa Mahkemesi’nin hükümden sonra 21/11/2015 gün 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 08/10/2015 gün ve 2014/140 Esas, 2015/85 sayılı kararı ile TCK’nın 53.maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendine yönelik olarak vermiş olduğu iptal kararlarının uygulanması zorunluluğu,
Anlaşıldığından sanık … … ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,
2-Sanık …’ün tehdit ve hakaret eylemlerinden kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyize gelince,
Hakaret eyleminden hüküm kurulurken TCK’nın 43.maddesi uyarınca artırım yapıldığı sırada sonuç ceza 4 ay 11 gün hapis yerine, 4 ay 10 gün hapis olarak eksik belirlenmiş ise de, aleyhe temyiz olmadığından bozma yapılamayacağı anlaşılmış ve başkaca nedenleri yerinde görülmemiştir.
Ancak;
02/12/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 34. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK’nın 253. maddesi ve maddeye eklenen fıkrayla uzlaştırma hükümlerinin yeniden düzenlenmesi, üçüncü fıkrada yer alan “etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar ile” ibaresinin madde metninden çıkarılması karşısında, sanığın tekerrüre esas teşkil eden hükümlülüğüne konu mala zarar verme suçunun yeniden uzlaştırma kapsamına alındığı gözetilerek, anılan suçla ilgili olarak uyarma yapılıp yapılmadığı araştırılıp, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu,
Anayasa Mahkemesi’nin hükümden sonra 24/11/2015 gün 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı ile TCK’nın 53.maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendine yönelik olarak vermiş olduğu iptal kararlarının uygulanmasında zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş ve sanık …’ün temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 02/01/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları