1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 8. Hukuk Dairesi
  4. İLAMIN BOZULMASI DURUMUNDA MAAŞIN ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASI GEREKTİĞİ

İLAMIN BOZULMASI DURUMUNDA MAAŞIN ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASI GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dayanak ilamın bozulduğu, bozma kapsamına göre kesinleşen bir alacak kaleminin bulunmadığı, mahkemece yeniden verilen ve kesinleşen bir kararın da olmadığı, bu durumda İİK’nın 40/1 fıkrası uyarınca takip duracağından, borçlunun maaşından haciz sebebiyle kesintilere devam edilmesinin takibin devamı mahiyetinde olduğu, haciz baki kalmak koşuluyla maaş kesintilerinin de durdurulmasına karar verilmesi gerekirken, İcra Müdürlüğü’nce istemin reddine karar verilmesi isabetsizdir. Mahkemece açıklanan gerekçelerle şikayetin kabulüne ve bahse konu Müdürlük kararlarının kaldırılarak, haciz baki kalmak koşuluyla borçlunun maaşından yapılan kesintilerin de durdurulması yönünde İcra Müdürlüğü’ne talimat vermek gerekirken yazılı gerekçelerle şikayetin reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.
T.C.
Yargıtay
8. Hukuk Dairesi
E: 2013/5974 K: 2013/9986 K.T.: 25.06.2013
DAVA: Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:
KARAR: Borçlu vekili, vekil edeni aleyhine ilama dayalı başlatılan icra takibinde, dayanak ilamın Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nce bozulması üzerine İcra Müdürlüğü’nden takibin ve borçlunun maaşından yapılan kesintilerin durdurulmasını istediklerini, İcra Müdürlüğü’nün takibi durdurmasına karşılık haczin kaldırılmasının reddine karar verdiğini, haciz kaldırılması talepleri olmadığından. İcra Müdürlüğü’ne tekrar müracaatla duran takipte maaş kesintilerinin devam edemeyeceğini belirterek, maaş kesintilerinin de durdurulması talebinde bulunduklarını, bu taleplerinin de reddine karar verildiğini açıklayarak, Bodrum 1. İcra Müdürlüğü’nün 27.06.2012 ve 02.07.2012 tarihli Müdürlük kararlarının kaldırılarak, maaş kesintilerinin durdurulmasına karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, dayanak ilamın tümden bozulmadığı, alacaklının her durumda alacağının bulunduğu, takip durdurulduğundan dosyaya gelen para alacaklıya ödenmeyeceğinden borçlunun mağduriyetinin olmayacağı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmesi üzerine, hüküm, borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir.
İİK’nın 40. maddesi gereğince bir ilamın nakzı icra muamelelerini olduğu yerde durdurur.
Somut olayda, dayanak ilamın Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 06.02.2012 tarihli kararıyla bozulduğu, bozma kapsamına göre kesinleşen bir alacak kaleminin bulunmadığı. Mahkemece yeniden verilen ve kesinleşen bir kararın da olmadığı, bu durumda İİK’nın 40/1 fıkrası uyarınca takip duracağından, borçlunun maaşından haciz sebebiyle kesintilere devam edilmesinin takibin devamı mahiyetinde olduğu, haciz baki kalmak koşuluyla maaş kesintilerinin de durdurulmasına karar verilmesi gerekirken. İcra Müdürlüğü’nce 27.06.2012 ve 02.07.2012 tarihli kararlarla istemin reddine karar verilmesi isabetsizdir. Mahkemece açıklanan gerekçelerle şikayetin kabulüne ve bahse konu Müdürlük kararlarının (27.06.2012 tarihli kararda talebin reddine dair kısmın) kaldırılarak, haciz baki kalmak koşuluyla borçlunun maaşından yapılan kesintilerin de durdurulması yönünde İcra Müdürlüğü’ne talimat vermek gerekirken yazılı gerekçelerle şikayetin reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.
SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle Mahkeme kararının yukarda açıklanan sebeple İİK’nın 366 ve HUMK’un 428. maddeleri gereğince BOZULMASINA, taraflarca HUMK’un 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK’nın 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 25.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları