1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. İLAMA DAYALI TAKİPTE İCRA DAİRESİNİN BORÇLUYA ÖDEME EMRİ GÖNDERMESİ

İLAMA DAYALI TAKİPTE İCRA DAİRESİNİN BORÇLUYA ÖDEME EMRİ GÖNDERMESİ

Yazdırılabilir versiyonu indir

Özet: Takibin dayanağı, eda hükmü içeren para alacağına dair ilam olduğundan alacaklı ancak ilamlı icra takibi yapabilir. Borçluya örnek 4-5 icra emri gönderilmesi yerine adi kiraya ve hasılat kiralarına dair örnek 13 ödeme emri gönderilerek ilamsız takibe geçilmesi yukarda açıklanan Kanunun emredici hükmüne aykırıdır.

T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2014/3098 K: 2014/5433 K.T.: 26.02.2014

DAVA: Mahalli mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: Alacaklı tarafından borçlu hakkında Hatay 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2011/396 Esas, 2012/229 Karar sayılı ilamına istinaden adi kiraya ve hasılat kiralarına dair takip yapılması sebebiyle borçlu, ilama dayalı olarak adi kiraya ve hasılat kiralarına dair takip yapılamayacağını, tahliye isteminde bulunulmasının usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek takibin iptalini talep etmiş, mahkemece şikayetin reddine karar verilmiştir.

2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca, alacaklı tarafından para borcuna veya teminat verilmesine dair ilam icra dairesine verilince icra memuru borçluya bir icra emri tebliğ eder. Kanunun bu hükmü emredici nitelikte olup, icra müdürlüğünün aksi yöndeki işlemleri süresiz şikayete tabi olacağı gibi hakim tarafından da re’sen gözetilmelidir.

Alacaklının takip talebine eklediği belgenin para borcuna veya teminat verilmesine dair ilam olması halinde icra memurunun borçluya örnek 4-5 numaralı icra emri tebliğ etmesi yasal zorunluluktur. İcra müdürünün alacaklının talebi üzerine ya da kendiliğinden ilamsız icra takiplerine dair ödeme emri göndermesi Kanunun emredici hükmüne aykırılık teşkil eder.

Somut olayda, takibin dayanağı, eda hükmü içeren para alacağına dair ilam olduğundan alacaklı ancak ilamlı icra takibi yapabilir. Borçluya örnek 4-5 icra emri gönderilmesi yerine adi kiraya ve hasılat kiralarına dair örnek 13 ödeme emri gönderilerek ilamsız takibe geçilmesi yukarda açıklanan Kanunun emredici hükmüne aykırıdır.

O halde mahkemece takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK’nın 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları