1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. İLAM NİTELİĞİNDE OLMAYAN BELGENİN İLAMLI TAKİBE KONU EDİLMESİ – MENKUL REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA BAŞLATILAN TAKİBİN İPTALİ – SÜRESİZ ŞİKAYET

İLAM NİTELİĞİNDE OLMAYAN BELGENİN İLAMLI TAKİBE KONU EDİLMESİ – MENKUL REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA BAŞLATILAN TAKİBİN İPTALİ – SÜRESİZ ŞİKAYET

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: İlam niteliğinde olmayan bir belgenin icra müdürlüğünce ilamlı takibe konu yapılması bir hakkın yerine getirilmemesi niteliğindeki bir işlem olup borçlunun süresiz şikayet hakkı vardır.
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2014/16804 K: 2014/18865 K.T.: 27.06.2014
DAVA: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup,dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:
KARAR : Borçlu aleyhinde menkul rehninin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip başlatılması ve borçluya örnek 44 numaralı icra emrinin 14.01.2014 tarihinde tebliği üzerine, borçlu 29.4.2014 tarihinde icra mahkemesine başvurarak; menkul rehni sözleşmesinin para borcu ikrarı içerir noter senedi olmadığını, İİK’nın 150/h maddesi doğrultusunda tesis edilmediğinden borçlu olarak görünen şirketlerine icra emrinin çıkarılmasının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek icra takibinin iptalini talep etmiş, mahkemece icra emrinin tebliğinden itibaren 7 günlük şikayet süresinin geçtiği gerekçesiyle şikayetin süreden reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
İİK’nın 150/h maddesinde, alacağın veya rehin hakkının yahut her ikisinin bir ilamda veya ilam mahiyetini haiz belgelerde tesbit edilmiş olması halinde, ilamların icrasına dair hükümlerin kıyasen uygulanacağı, aynı Kanunun 38. maddesinde ise, ilam mahiyetindeki belgelerin: mahkeme huzurunda yapılan sulhlar, kabuller ve para borcu ikrarını havi re’sen tanzim edilen noter senetleri, istinaf ve temyiz kefaletnameleriyle icra dairesindeki kefaletlerin olduğu belirtilmiştir.
İlam niteliğinde olmayan bir belgenin icra müdürlüğünce ilamlı takibe konu yapılması İİK’nın 16/2. maddesi gereğince bir hakkın yerine getirilmemesi niteliğindeki bir işlem olup borçlunun süresiz şikayet hakkı vardır.
Somut olayda borçlu, takip dayanağı menkul rehni sözleşmesinin para borcu ikrarı içeren noter senedi olmadığını, İİK 150/h maddesinde öngörülen biçimde tesis edilmediğini, icra emri gönderilemeyeceğini ileri sürdüğüne göre, bu başvurunun süresiz şikayet olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Mahkemece, borçlunun bu yöndeki başvurusunun süresiz şikayete tabi olduğu gözetilerek işin esası incelenip oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken istemin süre aşımı sebebiyle reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK’nın 366 ve HUMK’un428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları