1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 22. Hukuk Dairesi
  4. İKALE SÖZLEŞMESİNE YASAL HAKLARIN SAKLI TUTULDUĞUNA DAİR KONULAN İHTİRAZİ KAYIT – İŞE İADE DAVASI

İKALE SÖZLEŞMESİNE YASAL HAKLARIN SAKLI TUTULDUĞUNA DAİR KONULAN İHTİRAZİ KAYIT – İŞE İADE DAVASI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davacının ikale sözleşmesine, yasal haklarını saklı tuttuğuna dair koyduğu kayıta dayanarak verilen işe iade kararı, söz konusu kayıtın bozmadan kaynaklanan akçalı haklara yönelik olması ve ikale sözleşmesini hükümsüz kılacak nitelikte olmaması nedeniyle yerinde değildir.
T.C.
Yargıtay
22. Hukuk Dairesi
E: 2011/1351 K: 2011/3574 K.T.: 28.10.2011

Davacı, elektrik elektronik mühendisi olup davalı işverene verdiği 22.12.2009 tarihli dilekçesinde özel nedenlerinden dolayı sözleşmesinin anlaşma yolu ile sona erdirilmesini talep etmiş, talebi işverence kabul ederek iş sözleşmesi tarafların anlaşmasına dayalı olarak ihbar ve kıdem tazminatına ilaveten ek ödemede yapılmak sureti ile sona erdirilmiş ve 23.12.2009 tarihli ibraname ile de işvereni ibra etmiştir. Davacının işe iade isteği mahkemece davacının talep dilekçesi ve ibraname altına düştüğü yasal haklarının saklı tutulduğuna yönelik ihtirazi kayıt beyanı sözleşmenin sonlandırılmasına yönelik anlaşmadan kaynaklanan akçalı hakların korunmasına yönelik olup anlaşmayı hükümden düşürecek nitelikte değildir. İhtirazi kayıt beyanı dışında ikale sözleşmesinin geçerli olmadığı hakkında başlıca delil sunulmadığına göre davanın reddine karar verilmesi gerekir iken ilamda yazılı gerekçelerle kabulü yerinde bulunmamış ve hükmün bozulması gerekmiştir.

4857 sayılı İş Yasası’nın 20/3. maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda anılan nedenlerle;
1- Yerel mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararın BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2- Davanın REDDİNE,
3- Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
4- Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 30.00 TL. yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
5- Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.100.00 TL. ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6- Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,
Kesin olarak 28.10.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları