1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 19. Ceza Dairesi
  4. İİK 337/A MADDESİNE AYKIRILIK – DİSİPLİN VE TAZYİK HAPSİNİN UYGULANACAĞI HALLER

İİK 337/A MADDESİNE AYKIRILIK – DİSİPLİN VE TAZYİK HAPSİNİN UYGULANACAĞI HALLER

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Şikayetçi vekilinin şikayet dilekçesinde sanığın İİK’nın 337/a maddesine aykırılıktan cezalandırılmasını talep ettiği, 6217 sayılı kanunun 6. maddesi ile değişik İİK’nın 354/3. maddesinde “Nafaka alacaklarına ilişkin takipler hariç, alacak miktarı asgari ücret tespit komisyonu tarafından her yıl belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret tutarının altında kalan takiplerde bu Kanun’da öngörülen disiplin ve tazyik hapis uygulanmaz.” hükmünün, olayda uygulanma yeri bulunmadığı, bu sebeple yapılacak yargılama sonunda sanığın hukuki durumunun takdiri gerekirken yazılı şekilde disiplin ve tazyik hapsi uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
19. Ceza Dairesi
E: 2015/17979 K: 2015/7876 K.T.: 30.11.2015
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,
Şikayetçi vekilinin şikayet dilekçesinde sanığın İİK’nın 337/a maddesine aykırılıktan cezalandırılmasını talep ettiği, 6217 sayılı kanunun 6. maddesi ile değişik İİK’nın 354/3. maddesinde “Nafaka alacaklarına ilişkin takipler hariç, alacak miktarı asgari ücret tespit komisyonu tarafından her yıl belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret tutarının altında kalan takiplerde bu Kanun’da öngörülen disiplin ve tazyik hapis uygulanmaz.” hükmünün, olayda uygulanma yeri bulunmadığı, bu sebeple yapılacak yargılama sonunda sanığın hukuki durumunun takdiri gerekirken yazılı şekilde disiplin ve tazyik hapsi uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi,
Kanuna aykırı ve şikayetçi vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 30.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları