1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. İHTİYATİ TEDBİR KARARININ KAPSAMI – ŞİKAYET – KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP

İHTİYATİ TEDBİR KARARININ KAPSAMI – ŞİKAYET – KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte, taşınır satış talebi reddedilen alacaklının bu işlemin iptali istemiyle yaptığı şikayet başvurusu da reddedilmiştir. Yüksek Mahkeme, bu kararı, yerel mahkemenin ihtiyati tedbir kararının kapsamını yorum yoluyla daralttığı gerekçesiyle yerinde bulmamıştır.
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2015/33167 K: 2016/10344 K.T.: 07.04.2016
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte alacaklının, menkul satış talebinin reddine ilişkin memurluk işleminin iptali istemiyle şikayet yolu ile icra mahkemesine başvurduğu, icra mahkemesince; hacizli aracın takdiyat bilgisinde yer alan tedbir kararlarında açıkça icrai satışların önlenmesine dair açık bir ibare bulunmamakta ise de, tedbir kararının kapsamının ancak kararı veren mahkemece belirleneceği ve tedbir kararını veren mahkemece verilen yazı cevabında, tedbir kararının icrai satışa engel olduğu belirtilerek kapsamının tayin edildiği gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Somut olayda satış talep edilen ….. plakalı aracın takyidat bilgisinde …. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2011/81 E. sayılı dosyasından 17.03.2011 tarihli ve 2014/453 E. sayılı dosyasından 03.12.2014 tarihli ihtiyati tedbir şerhi bulunduğu, …. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2011/81 E. sayılı dosyasında 17.03.2011 tarihli tensip tutanağının 10 nolu bendinde taşınmazlarla ilgili ihtiyati tedbir kararı verildiği, şikayete konu …… plakalı araç ile ilgili ihtiyati tedbir kararı verilmediği, …. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/153 E. sayılı dosyasında 13.11.2014 tarihli tensip tutanağının 11 nolu bendinde; davacı vekilinin ihtiyati tedbir talebinin kabulü ile HUMK’nun 101 ve devamı maddeleri gereğince takdiren teminatsız olarak …. ili ….. ilçesi …. Mahallesi 777 ada 218 parselde kayıtlı taşınmaz, …. ili ….. Mahallesi 172 ada 42 parselde kain taşınmazlar ile …… plakalı otamobilin davalı taraf adına kayıtlı olması halinde dava sonuçlanıncaya kadar üçüncü şahıslara devir ve temlikinin önlenmesi için ilgili kaydın üzerine ihtiyati tedbir şerhi konulmasına karar verildiği görülmektedir.

…. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ihtiyati tedbir kararında açıkça icrai satışa engel olduğu belirtilmemiştir. İhtiyati tedbir kararının kapsamı açıklama ile daraltılamaz, genişletilemez veya yorumlanamaz.

O halde mahkemece, yukarıda açıklanan nedenlerle şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nın 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.04.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları