1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. İHTİYATİ TEDBİR KARARININ ETKİSİ

İHTİYATİ TEDBİR KARARININ ETKİSİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: HMK’nın 397/2 maddesi gereğince ihtiyati tedbir kararının etkisi, aksi belirtilmediğinden, nihai kararın kesinleşmesine kadar devam eder. O halde mahkemece, Sarayköy İcra Hukuk Mahkemesinin ihtiyati tedbir kararına aykırı olarak icra veznesine giren paranın alacaklıya ödenmesi nedeniyle, icra müdürlüğünce paranın alacaklıdan geri istenerek, icra kasasında muhafaza edilmesi yönünde işlem tesis edilmesine karar verilmesi gerekirken, şikayetin kabulü ile alacaklı tarafa fazla ödenen kısmın borçlu tarafa iadesi yönünde işlem yapılmasına karar verilmesi isabetsizdir.
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2015/3855 K: 2015/14526 K.T.: 28.05.2015
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Neşe Yüksel tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklı tarafından başlatılan genel haciz yoluyla ilamsız takipte borçlunun ödeme emri tebliğinin usulsüz olduğu iddiasıyla, şikayet yoluyla Sarayköy İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2011/39 Esas sayılı dosyasına başvurduğu, borçlunun 30.6.2011 tarihinde icra dosyasına 27.090 TL yatırdığı, mahkemece 01.07.2011 tarihinde asıl alacağın %15 oranındaki teminatın borçlu tarafından yatırılması karşılığı olarak takip dosyası kapsamında icra veznesine giren paranın alacaklıya ödenmemesi açısından tedbir kararı verildiği ve icra veznesine giren paranın alacaklıya ödenmemesi yönünde icra müdürlüğüne müzekkere yazdığı, mahkemece 10.08.2011 tarihli ara karar ile, 6.519,28 TL lik kısım açısından konulan tedbirin kaldırılmasına, bu kısım dışında kalan miktar açısından ise tedbire ilişkin kararın devamına karar verildiği, 29.02.2012 tarihinde usulsüz tebligat şikayetinin reddine karar verildiği ve kararın temyiz edildiği, 22.03.2012 tarihinde icra dosyasında bulunan paranın alacaklıya ödendiği görülmektedir.

Sarayköy İcra Hukuk Mahkemesi’nin 29.02.2012 tarihli şikayetin reddine ilişkin kararın yürürlükte bulunduğu HMK’nun 397/2 maddesi gereğince ihtiyati tedbir kararının etkisi, aksi belirtilmediğinden, nihai kararın kesinleşmesine kadar devam eder.
O halde mahkemece, Sarayköy İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2011/39 Esas sayılı dosyasında verilen ihtiyati tedbir kararına aykırı olarak icra veznesine giren paranın alacaklıya ödenmesi nedeniyle, icra müdürlüğünce paranın alacaklıdan geri istenerek, icra kasasında muhafaza edilmesi yönünde işlem tesis edilmesine karar verilmesi gerekirken, şikayetin kabulü ile alacaklı tarafa fazla ödenen kısmın borçlu tarafa iadesi yönünde işlem yapılmasına karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nın 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları