1. Anasayfa
  2. Danıştay
  3. 13. Daire
  4. İHALENİN İPTALİ – LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN ANAHTAR TEKNİK PERSONEL GÖSTERİLMESİ

İHALENİN İPTALİ – LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN ANAHTAR TEKNİK PERSONEL GÖSTERİLMESİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Limited şirketlerde müdür olan ortakların anahtar teknik personel olarak gösterilmesi hâlinde bu kişilerin isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmayacağının belirtilmiş olması karşısında, teknik müdürün sınırlı da olsa şirketi temsile yetkili olduğu, bu konuda ilgili Yönetmelikte ayrım yapılmadığından söz konusu kişinin isteklinin bünyesinde çalışacağına dair belgenin aranmayacağı sonucuna varıldığı, davacı ortaklığın anahtar teknik personelle ilgili istenilen şartları yerine getirmiş olması nedeniyle, anılan ortaklığın değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.
T.C.
Danıştay
13. Daire
E: 2015/3056 K: 2015/3080 K.T.: 11.09.2015
İstemin Özeti : Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin 26.03.2015 tarih ve E:2015/120, K:2015/424 sayılı kararının; Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliği’nin 43. maddesi kapsamında davacının belirtilen belgeleri sunma zorunluluğunun bulunduğu, anılan Yönetmelik hükmünde, limited şirketlerde sadece müdürlük görevini yürüten ortaklar için isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belgenin aranmayacağının ifade edildiği, teknik müdür sıfatını taşıyan kişinin bu kapsamda değerlendirilemeyeceği, tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi’nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin, işin gereği görüşüldü:

Dava; İller Bankası Genel Müdürlüğü Harita Daire Başkanlığı’nca 09.04.2008 tarihinde yapılan “Küçükkuyu/Çanakkale Sayısal Halihazır Harita İşi” ihalesinin iptali üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu’nun 12.08.2008 tarih ve 2008/UH.Z-3354 sayılı kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi’nce, Dairemizin 27.01.2014 gün ve E:2009/5359, K:2014/142 sayılı bozma kararına uyularak; Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliği’nin 43. maddesi uyarınca, limited şirketlerde müdür olan ortakların anahtar teknik personel olarak gösterilmesi hâlinde bu kişilerin isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmayacağının belirtilmiş olması karşısında, teknik müdür olan …’ün sınırlı da olsa şirketi temsile yetkili olduğu, bu konuda ilgili Yönetmelikte ayrım yapılmadığından söz konusu kişinin isteklinin bünyesinde çalışacağına dair belgenin aranmayacağı sonucuna varıldığı, davacı ortaklığın anahtar teknik personelle ilgili istenilen şartları yerine getirmiş olması nedeniyle, anılan ortaklığın değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin 26.03.2015 tarih ve E:2015/120, K:2015/424 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1. fıkrasında .sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine, kullanılmayan 45,60-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davalıya iadesine, 2577 sayılı Kanun’un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 11.09.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları