1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 14. Hukuk Dairesi
  4. İDARİ YARGININ DEĞİL İDARİ MAKAMIN GÖREVİNE GİREN İŞ NEDENİYLE DAVANIN REDDİ – SINIR ÖLÇÜ DEĞERLERİ İLE PAFTA ÖLÇÜ DEĞERLERİ ARASINDA FARKLILIK

İDARİ YARGININ DEĞİL İDARİ MAKAMIN GÖREVİNE GİREN İŞ NEDENİYLE DAVANIN REDDİ – SINIR ÖLÇÜ DEĞERLERİ İLE PAFTA ÖLÇÜ DEĞERLERİ ARASINDA FARKLILIK

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davacı tarafından dava konusu taşınmazın tapulama sırasında tespit edilen yüz ölçümünün teknik hata sonucu paftasına aktarılırken sınır ölçü değerleriyle pafta ölçü değerleri arasında farklılık oluştuğunu ileri sürülmüştür. Davacı tarafından anılan yasanın 41. maddesine dayanılarak işlem yapılmak üzere kadastro müdürlüğüne başvurulmamış, doğrudan mahkemede dava açılmıştır. Yasada öngörülen işlem basamakları yerine getirilmeden doğrudan mahkemede açılan davanın dinlenme olanağı yoktur. Mahkemece, açıklanan bu hususlar ve HMK’nın 1. maddesi hükmü gözetilerek idari makamın görevine giren bir iş kendisine arz olunduğundan davanın yargı yeri nedeniyle reddi gerekirken istem hüküm altına alındığından karar bozulmalıdır.
T.C.
Yargıtay
14. Hukuk Dairesi
E: 2011/8705 K: 2011/12052 K.T.: 14.10.2011
Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 01.01.2002 gününde verilen dilekçe ile tapuda yüzölçümü istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 21.12.2010 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı Tapu Sicil Müdürlüğü vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
Dava, kayıttaki yüzölçümü ile taşınmazın gerçek yüzölçümü arasındaki farklılığın giderilmesi istemiyle açılmıştır.
Davalılar, N…ve Tapu sicil müdürlüğü davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece ,davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hükmü davalı Tapu sicil müdürlüğü vekili temyiz etmiştir.
Çapa bağlanmış taşınmaz malların yüzölçümü kural olarak çap kaydının uygulanması ile belirlenir. Ancak, taşınmazın kadastro tespiti sırasında veya sonradan yapılan işlemler nedeniyle ölçü, tersimat ve hesaplamalardan doğan fenni hatalar ve bundan kaynaklanan yüzölçümü hatası varsa bunun düzeltmesi 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. maddesine göre re’sen veya ilgilinin müracaatı üzerine kadastro müdürlüğünce yapılabilir. Kadastro müdürlüğünün yaptığı işlem üzerine bu işlemin iptali için de sulh mahkemelerinde dava açılma olanağı vardır.
Somut olayda ise; davacı tarafından dava konusu taşınmazın tapulama sırasında tespit edilen yüzölçümünün teknik hata sonucu paftasına aktarılırken sınır ölçü değerleriyle pafta ölçü değerleri arasında farklılık oluştuğunu ileri sürülmüştür. Davacı tarafından anılan yasanın 41.maddesine dayanılarak işlem yapılmak üzere kadastro müdürlüğüne başvurulmamış, doğrudan mahkemede dava açılmıştır. Yasada öngörülen işlem basamakları yerine getirilmeden doğrudan mahkemede açılan davanın dinlenme olanağı yoktur. Mahkemece, açıklanan bu hususlar ve 6100 sayılı HMK’nun 1. maddesi hükmü gözetilerek idari makamın görevine giren bir iş kendisine arz olunduğundan davanın yargı yeri nedeniyle reddi gerekirken istem hüküm altına alındığından karar bozulmalıdır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı tapu sicil müdürlüğü vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer hususların incelenmesine yer olmadığına, 14.10.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları