1. Anasayfa
  2. Danıştay
  3. 5. Daire
  4. İDARİ YARGIDA DAVADAN FERAGAT ETMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARI – GENEL İDARİ HİZMETLER SINIFI

İDARİ YARGIDA DAVADAN FERAGAT ETMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARI – GENEL İDARİ HİZMETLER SINIFI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Malatya Ticaret İl Müdürlüğü emrinde genel idari hizmetler sınıfında denetmen yardımcısı unvanı ile görev yapan davacının, Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü emrine makine mühendisi unvanı ile atanması talebinin muvafakat verilmemek suretiyle reddine ilişkin 12.08.2014 gün ve 903.02.01 sayılı işlemin iptali istemiyle açtığı davada; Mahkemece 04.03.2015 tarihinde dava konusu işlemin iptaline karar verilmesinden sonra, davacının, temyiz aşamasında 20.03.2015 tarihinde Malatya İdare Mahkemesi kaydına giren aynı tarihli dilekçesi ile davasından feragat ettiğini bildirdiği anlaşılmıştır.
T.C.
Danıştay
5. Daire
E: 2015/3482 K: 2015/6887 K.T.: 08.09.2015
İsteğin Özeti : Malatya İdare Mahkemesince verilen 04/03/2015 günlü, E:2014/1389; K:2015/321 sayılı kararın; dilekçede yazılı nedenlerle, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 3622 sayılı Kanunla değişik 14. maddesi uyarınca Tetkik Hâkimi Yavuz Kabasakal’ın açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:
Malatya Ticaret İl Müdürlüğü emrinde genel idari hizmetler sınıfında denetmen yardımcısı unvanı ile görev yapan davacının, Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü emrine makine mühendisi unvanı ile atanması talebinin muvafakat verilmemek suretiyle reddine ilişkin 12.08.2014 gün ve 903.02.01 sayılı işlemin iptali istemiyle açtığı davada; Mahkemece 04.03.2015 tarihinde dava konusu işlemin iptaline karar verilmesinden sonra, davacının, temyiz aşamasında 20.03.2015 tarihinde Malatya İdare Mahkemesi kaydına giren aynı tarihli dilekçesi ile davasından feragat ettiğini bildirdiği anlaşılmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31. maddesinin 1. fıkrasında, feragat ile ilgili olarak 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na göndermede bulunulmuş, 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 447. maddesinin 2. fıkrasında “Mevzuatta, yürürlükten kaldırılan 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na yapılan yollamalar, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun bu hükümlerin karşılığını oluşturan maddelerine yapılmış sayılır.” hükmü getirilmiştir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 307. maddesinde, feragat, “davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesi.” olarak tanımlanmış; 311.maddesinde ise feragatin kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğuracağı hükmüne yer verilmiştir.

Bu durumda; davalı İdare tarafından temyiz edilmekle henüz kesinleşmeyen Malatya İdare Mahkemesince verilen 04/03/2015 günlü, E:2014/1389; K:2015/321 sayılı kararın davadan feragat nedeniyle bozulmasına; 2577 sayılı Kanun’un 49. maddesinin 3622 sayılı Kanun ile değişik 3. fıkrası uyarınca dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 08/09/2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları