1. Anasayfa
  2. Danıştay
  3. 13. Daire
  4. İDARİ PARA CEZASI KARARINA KARŞI İPTAL DAVASI

İDARİ PARA CEZASI KARARINA KARŞI İPTAL DAVASI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dava; davacı şirkete ait tesiste yapılan denetimde satışa sunulan motorinin tavan fiyatının ilan panosunda ilan edilmediğinden idarî para cezası verilmesine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi’nce; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun  19. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, bu maddenin yürürlüğe girdiği 11.04.2013 tarihinden sonra verilecek idarî para cezalarının, ön araştırma ve soruşturma aşamasının tamamlanmasından sonra Kurul tarafından karara bağlanması gerekirken, bu usule uyulmadan tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir. Danıştay 13. Dairesi 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının onanmasına karar vermiştir.
T.C.
Danıştay
13. Daire
E: 2015/3598 K: 2015/2992 K.T.: 04.09.2015
İstemin Özeti : Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 08.04.2015 tarih ve E:2014/1890, K:2015/358 sayılı kararının; fiilin sabit olduğu, ön araştırma veya soruşturmaya ihtiyaç bırakmayacak derecede açık bir tespit üzerine ve savunma hakkı tanıyan bir soruşturma usulü olan “ön araştırma ve soruşturma yapılmaksızın doğrudan savunma alınması” yöntemi uygulanarak işlem tesis edildiği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi’nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava; davacı şirkete ait tesisde yapılan denetimde satışa sunulan motorinin tavan fiyatının ilan panosunda ilan edilmediğinden bahisle 70.000-TL idarî para cezası verilmesine ilişkin 21.05.2014 tarih ve 5026-28 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi’nce; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun (6455 sayılı Kanun’un 44. maddesiyle değişik) 19. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, bu maddenin yürürlüğe girdiği 11.04.2013 tarihinden sonra verilecek idarî para cezalarının, ön araştırma ve soruşturma aşamasının tamamlanmasından sonra Kurul tarafından karara bağlanması gerekirken, bu usule uyulmadan tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 08.04.2015 tarih ve E:2014/1890, K:2015/358 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 04.09.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları