1. Anasayfa
  2. Danıştay
  3. 3. Daire
  4. İDARENİN İŞLEMİNİ GERİ ALMASI NEDENİYLE DAVANIN KONUSUZ – HÜKMEDİLECEK AVUKATLIK ÜCRETİ

İDARENİN İŞLEMİNİ GERİ ALMASI NEDENİYLE DAVANIN KONUSUZ – HÜKMEDİLECEK AVUKATLIK ÜCRETİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dava, davacının özel esaslara tabi vergi mükellefleri arasına alınması işleminin iptali için açılmış, dava devam ederken idare söz konusu işlemini geri almış,  böylece dava konusuz kalmıştır. Hükmedilmesi gereken vekalet ücreti tarifedeki miktarın yarısı iken fazlaya karar verilmesi hukuka aykırıdır.
T.C.
D A N I Ş T A Y
ÜÇÜNCÜ DAİRESİ
E: 2014/9782 K: 2015/342 K.T.: 29.01.2015
İSTEMİN ÖZETİ: Davacı tarafından, sahte fatura kullandığından bahisle özel esaslara tabi mükellefler listesine alınmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır. Vergi Mahkemesi kararıyla; 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’ne istinaden davacının 01.05.2014 tarihinden itibaren özel esaslardan genel esaslara alınmış olması nedeniyle davanın konusuz kaldığı, 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve karar tarihinde geçerli olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 14. maddesine göre, davalı idarenin dava dilekçesine cevap verme süresi henüz dolmadan dava konusu işlemin ortadan kaldırılması nedeniyle, davacıya, tarifede öngörülen 1.500,00 liranın yarısına karşılık gelen 750,00 lira vekalet ücreti ödenmesinin sözü edilen düzenlemenin gereği olduğu gerekçesiyle, davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına, davanın açılmasına yol açtığından dolayı yargılama giderleri ile 750,00 lira vekalet ücretinin davalı idare tarafından davacıya ödenmesine karar vermiştir. Davalı idare tarafından, aleyhlerine fazladan vekalet ücretine hükmedildiği ileri sürülerek kararın sözü edilen hüküm fıkrasının bozulması istenmiştir.
KARAR: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31. maddesinde, yargılama giderleri ile ilgili olarak bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nu yürürlükten kaldıran 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun, 447. maddesinin mevzuatta, yürürlükten kaldırılan 18.06.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na yapılan yollamaların, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun bu hükümlerinin karşılığını oluşturan maddelerine yapılmış sayılacağı yolundaki hükmü gereğince uyuşmazlıkta uygulanması gereken 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 323. maddesinde; vekille takip edilen davalarda kanun gereğince takdir olunacak vekâlet ücreti yargılama giderleri arasında sayılmış, 326. maddesinde ise Kanun’da yazılı hâller dışında, yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verileceği, davada iki taraftan her birinin kısmen haklı çıkması durumunda, mahkemece, yargılama giderlerinin tarafların haklılık oranına göre paylaştırılacağı kuralına yer verilmiştir.
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesinde, avukatlık ücretinin, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade edeceği, 169. maddesinde ise yargı mercilerince karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücretinin avukatlık ücret tarifesinde yazılı miktardan az veya üç katından fazla olamayacağı hüküm altına alınmıştır.
28.12.2013 gün ve 28865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin, Danıştay’da, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işlerde ücret başlığını taşıyan 14. maddesinin 1. fıkrasında, Danıştay’da ilk derecede veya duruşmalı olarak temyiz yoluyla görülen dava ve işlerde, idare ve vergi dava daireleri genel kurulları ile dava dairelerinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde birinci savunma dilekçesi süresinin bitimine kadar anlaşmazlığın feragat ya da kabul nedenleriyle ortadan kalkması veya bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer durumlarda tamamına hükmedileceği belirtilmiştir.
Anılan tarifenin İkinci Kısmının İkinci Bölümünde düzenlenen ve yargı yerleri ile icra ve iflas dairelerinde yapılan ve konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki yardımlara ödenecek ücret başlıklı bölümünün 15. maddesinde, vergi mahkemelerinde takip edilen davalar için ödenecek ücretin duruşmasız işlerde 750,00 lira duruşmalı işlerde ise 1.500,00 lira olacağı kurala bağlanmıştır.
Bu durumda, vergi mahkemesince, davalı idarenin birinci savunma süresinin bitiminden önce verdiği dilekçesindeki davacının özel esaslardan genel esaslara alındığı yolundaki beyanı üzerine konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına duruşma yapılmadan karar verildiğinden, yukarıda alıntısı yapılan yasal düzenlemeler ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi dikkate alınarak, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarlara göre 375,00 TL vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, tarifeyi yanlış uygulamak suretiyle söz konusu tutarı aşacak şekilde vekalet ücretine hükmeden mahkeme kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulü ile Vergi Mahkemesinin kararının, vekalet ücretine ilişkin hüküm fıkrası yönünden bozulmasına, oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları