1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. İCRA TAKİP TALEBİNDE BORÇLUNUN ADININ YANLIŞ YAZILMASI ŞİKAYETİ

İCRA TAKİP TALEBİNDE BORÇLUNUN ADININ YANLIŞ YAZILMASI ŞİKAYETİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Somut olayda, takibe konu bonoda keşideci yerinde E. G. ismi yazılı ise de bonodaki ve takip talebindeki vatandaşlık numarasının R.. G..’a ait olduğunun anlaşılması karşısında alacaklının takip talebinde takip borçlusu olarak R.. G..’ı gösterdiğinin ancak maddi hata sonucu “Ragıp” yerine “Emre” ismini yazdığının kabulü gerekir. Bu nedenle alacaklının şikayete konu talebi borçlunun değiştirilmesi niteliğinde olmayıp maddi hata sonucu yazılan ismin düzeltilmesine ilişkin bulunduğundan mahkemece şikayetin kabulü yerine reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2015/16196 K: 2015/19938 K.T.: 07.09.2015
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Kambiyo senetlerine özgü takibin kesinleşmesinden sonra alacaklının senet borçlusunun gerçek isminin Ragıp olduğu belirterek takip işlemlerine borçlunun gerçek ismiyle devam edilmesini talep etmesi üzerine icra müdürlüğünce talebin reddine karar verildiği ve alacaklının buna ilişkin memur muamelesini şikayet konusu yaptığı anlaşılmıştır.

Somut olayda, takibe konu bonoda keşideci yerinde E. G. ismi yazılı ise de bonodaki ve takip talebindeki vatandaşlık numarasının R.. G..’a ait olduğunun anlaşılması karşısında alacaklının takip talebinde takip borçlusu olarak R.. G..’ı gösterdiğinin ancak maddi hata sonucu “Ragıp” yerine “Emre” ismini yazdığının kabulü gerekir. Bu nedenle alacaklının şikayete konu talebi borçlunun değiştirilmesi niteliğinde olmayıp maddi hata sonucu yazılan ismin düzeltilmesine ilişkin bulunduğundan mahkemece şikayetin kabulü yerine reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nın 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07/09/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları