1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 8. Hukuk Dairesi
  4. İCRA TAKİBİNİN TALİKİ VEYA İPTALİ – İFLASIN ERTELENMESİ – İHTİYATİ TEDBİR KARARI

İCRA TAKİBİNİN TALİKİ VEYA İPTALİ – İFLASIN ERTELENMESİ – İHTİYATİ TEDBİR KARARI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Borçlu vekili tarafından iflasın ertelenmesi talebiyle açılan davada ….. 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce … sayılı ihtiyati tedbir kararı ile, “… davacı şirket aleyhine 6183 sayılı kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılmamasına …” karar verildiği, anılan karar açılan davaya ilişkin olarak HMK 389-391 maddeleri gereğince verilen ihtiyati tedbir kararı olup, kararın 2 nolu bendinde açıkca “… hiç bir takip yapılmaması” denildiğinden tedbir kararından sonra takip başlatılamaz. Mahkemece tedbir kararından sonra başlatılan takibin iptaline karar verilmesi gerekirken istemin reddi isabetsizdir.
T.C.
Yargıtay
8. Hukuk Dairesi
E: 2014/24926 K: 2016/6567 K.T.: 11.04.2016
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR
Alacaklı vekili tarafından, menfi tespit ve alacak ilamına dayanılarak 10.07.2014 tarihinde ilamlı icra takibi başlatılmıştır.
Borçlu vekili tarafından iflasın ertelenmesi talebiyle açılan davada …1.Asliye Ticaret Mahkemesi’nce … sayılı ihtiyati tedbir kararı ile, “… davacı şirket aleyhine 6183 sayılı Kanun’a göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılmamasına …” karar verildiği, anılan karar açılan davaya ilişkin olarak (HUMK’un 101 ve devamı) HMK 389-391 maddeleri gereğince verilen ihtiyati tedbir kararı olup, kararın 2 nolu bendinde açıkca “… hiç bir takip yapılmaması” denildiğinden tedbir kararından sonra takip başlatılamaz.
Mahkemece tedbir kararından sonra, 10.07.2014 tarihinde başlatılan takibin iptaline karar verilmesi gerekirken istemin reddi isabetsizdir.
SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nın 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK.nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 25,20 TL peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine 11.04.2016 tarihinde karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları