1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 8. Hukuk Dairesi
  4. İCRA TAKİBİ – İŞTİRAK NAFAKASI – BOŞANMA DAVASI – MÜŞTEREK ÇOCUKLAR İÇİN İŞTİRAK NAFAKASI

İCRA TAKİBİ – İŞTİRAK NAFAKASI – BOŞANMA DAVASI – MÜŞTEREK ÇOCUKLAR İÇİN İŞTİRAK NAFAKASI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: İcra takibinin dayanağı Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ilamında tarafların daha önce boşandıkları, çocukların velayetinin verildiği, anne tarafından iştirak nafakası talebiyle açılan dava sonunda Mahkemece “Davanın kısmen kabulü ile; müşterek çocukların her biri için aylık 750,00-TL iştirak nafakasının aydan aya davalıdan alınarak davacıya verilmesine” karar verildiği, icra emrinde dava tarihinden itibaren nafaka talep edildiği anlaşılmaktadır. Takibe konu ilamda iştirak nafakasının başlangıç tarihi hakkında açıkça bir hüküm bulunmadığı için karar tarihinden itibaren nafaka talep edilebilir. Mahkemece, iştirak nafakasının dava tarihinden talep edilebileceğin kabulüyle şikayetin reddine karar verilmesi doğru değildir.
T.C.
Yargıtay
8. Hukuk Dairesi
E: 2016/12043 K: 2016/13129 K.T.: 06.10.2016
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Borçlu vekili ilamda nafakanın başlangıç tarihinin belirtilmediğini, nafakanın karar tarihinden önce başlatıldığını gösteren ara kararın da bulunmadığını, bu sebeple karar tarihinden itibaren nafaka talep edilebileceğini açıklayarak icra takibinin iptalini istemiştir. Mahkemece kural olarak ilam hükümlerinin dava tarihi itibariyle geriye yürüyeceği gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiş, hüküm borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir.
İlamların infaz edilecek kısmı hüküm bölümü olup bu kısmın aynen infazı zorunludur. İcra mahkemesince hükmün ( infaz edilecek kısmının ) yorum yolu ile değiştirilmesi mümkün olmadığı gibi yeniden belirlenmesi de mümkün değildir.Somut olayda; .icra takibinin dayanağı Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ( Aile Mahkemesi sıfatıyla ) ilamında tarafların daha önce boşandıkları, çocukların velayetinin verildiği, anne tarafından iştirak nafakası talebiyle açılan dava sonunda Mahkemece “Davanın kısmen kabulü ile; müşterek çocukların her biri için aylık 750,00TL iştirak nafakasının aydan aya davalıdan alınarak davacıya verilmesine ” karar verildiği, icra emrinde dava tarihinden itibaren nafaka talep edildiği anlaşılmaktadır. Takibe konu ilamda iştirak nafakasının başlangıç tarihi hakkında açıkça bir hüküm bulunmadığı için karar tarihinden itibaren nafaka talep edilebilir. Mahkemece, iştirak nafakasının dava tarihinden talep edilebileceğin kabulüyle şikayetin reddine karar verilmesi doğru değildir.
SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle Mahkeme kararının yukarıda yazılı sebeplerle İİK’nun 366 ve 6100 Sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesinin yollamasıyla 1086 Sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK’nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 27,70 TL peşin harcın istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 06.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları