1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 14. Hukuk Dairesi
  4. İCRA TAKİBİ – ALACAKLININ YETKİ BELGESİ – TAŞINMAZIN SATIŞI – BORÇLU ORTAĞIN PAYI

İCRA TAKİBİ – ALACAKLININ YETKİ BELGESİ – TAŞINMAZIN SATIŞI – BORÇLU ORTAĞIN PAYI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Mahkemece icra dosyası getirtilip güncellenmiş toplam alacak tespit edildikten sonra, borçlu ortağın payı belirlenip borca yetecek kadar taşınmazın satışına karar verilmesi gerekirken bu husus üzerinde durulmadan yazılı şekilde üç adet taşınmazın satışına karar verilmesi doğru görülmemiştir.
T.C.
Yargıtay
14. Hukuk Dairesi
E: 2014/13196 K: 2015/6300 K.T.: 08.06.2015
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Ankara (Kapatılan) 13. Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 11/03/2014
NUMARASI : 2013/157-2014/202
Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 11.01.2013 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 11.03.2014 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi bir kısım davalıların vekilleri tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
K A R A R
Dava, ortaklığın giderilmesi isteğine ilişkindir.
Mahkemece, üç adet taşınmazın satışı suretiyle ortaklığının giderilmesine karar verilmiştir.
Hüküm, bir kısım davalıların vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
Borçlu ortağın alacaklısı İcra Hakimliğinden İİK’nın 121. maddesine göre alacağı yetki belgesine dayanarak borçlunun ortağı olduğu taşınmaz için ortaklığın giderilmesi davası açabilir.
Bu şekilde açılacak davada borçlu ortak dahil tüm ortakların davaya dahil edilmeleri zorunludur.
Borçlu ortağın alacaklısı tarafından açılan davada birden fazla taşınmaz dava konusu edilmiş ise icra takibine konu borç miktarına göre dava tarihi itibariyle taşınmazlardan borçlu ortağın payına düşecek değerin tespit edilerek borca yetecek miktarda taşınmazın ortaklığının giderilmesine karar verilmesi, fazlaya ilişkin istemin reddedilmesi gerekir.
Somut olayda, davacı alacaklı tarafından borçlu M.. S..’ın Ankara 11. İcra Müdürlüğünün 2012/9907 sayılı takip dosyasındaki borcu nedeniyle icra mahkemesinden alınan yetki belgesine dayanarak borçlunun miras bırakanından intikal eden 6553 ada 4 parsel sayılı taşınmazda 9 no’lu bağımsız bölüm, 6551 ada 13 parsel sayılı taşınmazda 26 no’lu bağımsız bölüm ve 6565 ada 1 parsel sayılı taşınmazda 19 no’lu bağımsız bölüm üzerindeki ortaklığın satışı suretiyle giderilmesi talep edilmiştir. Mahkemece icra dosyası getirtilip toplam alacak miktarı belirlenmeden dava konusu edilen üç adet taşınmazın satılması suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verildiği görülmüştür. Alacak miktarı gerek yetki belgesinden gerek dava dilekçesinden gerekse de tapu kayıtlarından anlaşılamamaktadır.
Mahkemece icra dosyası getirtilip güncellenmiş toplam alacak tespit edildikten sonra, borçlu ortağın payı belirlenip borca yetecek kadar taşınmazın satışına karar verilmesi gerekirken bu husus üzerinde durulmadan yazılı şekilde üç adet taşınmazın satışına karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde yatırana iadesine, 08.06.2015 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları