1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 18. Ceza Dairesi
  4. İCRA MÜDÜRÜNE KARŞI “KİMİN TALİMATI İLE İŞLEM YAPIYORSUNUZ, NE BİÇİM DEVLET MEMURLARISINIZ” SÖZLERİ – ŞEREF VE SAYGINLIĞI RENCİDE EDİCİ BOYUTTA OLMAMASI NEDENİYLE HAKARET SUÇUNUN OLUŞMADIĞI

İCRA MÜDÜRÜNE KARŞI “KİMİN TALİMATI İLE İŞLEM YAPIYORSUNUZ, NE BİÇİM DEVLET MEMURLARISINIZ” SÖZLERİ – ŞEREF VE SAYGINLIĞI RENCİDE EDİCİ BOYUTTA OLMAMASI NEDENİYLE HAKARET SUÇUNUN OLUŞMADIĞI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Sanığın İcra Müdürü olarak görev yapan katılana hitaben söylediği “Bu haciz işlemi bugün yapılmak zorunda, bugün hacze çıkmazsanız olacaklardan siz sorumlusunuz, dosyayı bizden kaçırıyorsunuz, görevinizi yapmıyorsunuz, siz kimden talimat alıyorsunuz, ne biçim devlet memurlarısınız, ne biçim icra dairesisiniz” şeklindeki sözlerin, İcra Müdür yardımcısı olarak görev yapan katılana hitaben söylediği “Müdüre hanım dikkat edin bugün haciz için son gününüz, bugün haciz ve muhafaza işlemi yapılmazsa olacaklara katlanırsınız, böyle icra müdürü olmaz, siz kimden emir alıyorsunuz, bu dosya için herkesin canı yanacak” şeklindeki ve dosyanın mahkemede olduğunu söyleyen katılana hitaben söylediği “Aaa Müdüre Hanım çocuk mu kandırıyorsunuz, siz bilerek dosyayı bizden kaçırıyorsunuz, siz bizi ne sandınız, kimin talimatı ile işlem yapıyorsunuz, siz kimin adamısınız, hepiniz hesap vereceksiniz” şeklindeki sözlerinin; ağır eleştiri niteliğindeki sözlerin, katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
18. Ceza Dairesi
E: 2015/7400 K: 2015/11817 K.T.: 24.11.2015
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Hakaret
HÜKÜM : Mahkumiyet
Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak:
Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir, bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir.
Sanığın …İcra Müdürü olarak görev yapan katılan …’a hitaben söylediği “Bu haciz işlemi bugün yapılmak zorunda, bugün hacze çıkmazsanız olacaklardan siz sorumlusunuz, dosyayı bizden kaçırıyorsunuz, görevinizi yapmıyorsunuz, siz kimden talimat alıyorsunuz, ne biçim devlet memurlarısınız, ne biçim icra dairesisiniz” şeklindeki sözlerin, …İcra Müdür yardımcısı olarak görev yapan katılan …’ya hitaben söylediği “Müdüre hanım dikkat edin bugün haciz için son gününüz, bugün haciz ve muhafaza işlemi yapılmazsa olacaklara katlanırsınız, böyle icra müdürü olmaz, siz kimden emir alıyorsunuz, bu dosya için herkesin canı yanacak” şeklindeki ve dosyanın Mahkemede olduğunu söyleyen katılana hitaben söylediği “Aaa Müdüre Hanım çocuk mu kandırıyorsunuz, siz bilerek dosyayı bizden kaçırıyorsunuz, siz bizi ne sandınız, kimin talimatı ile işlem yapıyorsunuz, siz kimin adamısınız, hepiniz hesap vereceksiniz” şeklinde sözler” şeklindeki sözlerinin, ağır eleştiri niteliğindeki sözlerin, katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, mahkumiyet kararı verilmesi, Kanuna aykırı ve sanık …’nun temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 24/11/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları