1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 6. Hukuk Dairesi
  4. İCRA MAHKEMESİNDEN İSTENİLMESİ GEREKEN TALEP İÇİN GENEL MAHKEMEYE BAŞVURULMASI – İCRANIN DURDURULMASI İSTEMİ

İCRA MAHKEMESİNDEN İSTENİLMESİ GEREKEN TALEP İÇİN GENEL MAHKEMEYE BAŞVURULMASI – İCRANIN DURDURULMASI İSTEMİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dava, icranın durdurulması istemine ilişkindir. İcra mahkemesinden istenilmesi gereken bir talep nedeni ile genel mahkemeye müracaat edilmiş olması halinde görevsizlik ve yetkisizlik kararı verilmesi doğru değildir. Mahkemece, icranın durdurulması veya geri bırakılması talebi için yapılan başvuru nedeni ile istemin reddine karar verilmesi gerekirken görevsizlik ve yetkisizlik kararı verilmesi hukuka aykırıdır.
T.C.
Yargıtay
6. Hukuk Dairesi
E: 2012/18765 K: 2013/109 K.T.: 14.01.2013
DAVA: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı icranın durdurulması davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR: Dava, kiralayan tarafından kira alacağının tahsili için yapılan icra takibinin kesinleşmesi nedeni ile kiralananın tahliyesi için Sincan Nöbetçi İcra Müdürlüğüne yazılan talimat üzerine, kiracı tarafından kiralayana karşı açılan icranın durdurulması istemine ilişkindir. Mahkemece değişik iş kararı ile icranın durdurulması, geri bırakılması taleplerinin asıl icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesine yapılması gerektiğinden asıl icra takibi de Ankara 13.İcra Müdürlüğünün 2009/15509 sayılı takip dosyasında yapıldığından, mahkemenin görevsizliğine talep halinde görevli ve yetkili Ankara Nöbetçi İcra Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş, karar talep eden kiracı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
6100 sayılı HMK 1. maddesi gereği mahkemelerin görevi, ancak kanunla düzenlenir. Göreve ilişkin kurallar kamu düzenindendir. Aynı yasanın 2. maddesi ile dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir hüküm bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. 5. maddesi ile de mahkemelerin yetkisi, diğer kanunlarda yer alan yetkiye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere bu kanundaki hükümlere tabidir hükmü düzenlenmiştir. 2004 sayılı İİK 36. maddesi ile ilamı temyiz eden borçlu hakkında icranın geri bırakılması için verilecek mühlet Yargıtay’dan karar alınmak üzere icra müdürü tarafından münasip bir süre verilir hükmü içermektedir. İcra mahkemesinden istenilmesi gereken bir talep nedeni ile genel mahkemeye müracaat edilmiş olması halinde görevsizlik ve yetkisizlik kararı verilmesi doğru değildir. Mahkemece, icranın durdurulması veya geri bırakılması talebi için yapılan başvuru nedeni ile istemin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde görevsizlik ve yetkisizlik kararı verilmesi doğru değildir.
Karar bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle kararın 6100 sayılı HMK’ya 6217 sayılı kanunla eklenen geçici 3. madde hükmü gözetilerek HUMK’un 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 14.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları