1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 14. Hukuk Dairesi
  4. İCRA MAHKEMESİNDEN ALINAN YETKİ BELGESİNE DAYANARAK AÇILAN ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI – TEK KİŞİLİK MALİKE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI AÇILAMAYACAĞI – DAVANIN REDDİ – VEKALET ÜCRETİ

İCRA MAHKEMESİNDEN ALINAN YETKİ BELGESİNE DAYANARAK AÇILAN ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI – TEK KİŞİLİK MALİKE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI AÇILAMAYACAĞI – DAVANIN REDDİ – VEKALET ÜCRETİ

Yazdırılabilir versiyonu indir

Özet: Davalı yargılama sırasında kendisini vekil ile temsil ettirmiş olduğundan ve mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verildiğinden, kendisini vekil ile temsil ettiren davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, vekalet ücretine hükmedilmemesi doğru görülmemiş ise de bu husus kararın bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hüküm sonucunun düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

T.C.
Yargıtay
14. Hukuk Dairesi
E: 2015/8532 K: 2017/1353 K.T.: 22.02.2017

DAVA: Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 05.09.2014 gününde verilen dilekçeyle ortaklığın giderilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın açılmamış sayılmasına dair verilen 30.03.2015 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, İİK’nın 121. maddesi uyarınca alınan yetki belgesine dayalı olarak alacaklı tarafından açılan ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir.

Davacı, davaya konu 491 ada 3 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini istemiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin velisi olduğu …’ın davaya konu taşınmazın tek maliki olduğunu, tek kişinin malik olduğu bir taşınmaz için ortaklığın giderilmesinin talep edilemeyeceğini savunmuştur.

Mahkemece, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.

Hükmü davalı vekili temyiz etmiştir.

Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları iki taraflı, taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalar olup, sonuçta kazanan ve kaybeden taraftan söz edilemeyeceğinden yargılama giderleri ve vekalet ücretinin taraflara payları oranında yükletilmesi gerekir.

6100 Sayılı HMK’nın 323. maddesinin (ğ) bendindeki düzenlemeye göre, vekille takip edilen davalarda kanun gereğince takdir olunacak vekalet ücreti yargılama giderlerindendir, yine aynı kanunun 331/3 maddesine göre ise davanın açılmamış sayılmasına karar verilen hallerde yargılama giderleri davacıya yükletilir.

Somut olaya gelince; davalı yargılama sırasında kendisini vekil ile temsil ettirmiş olduğundan ve mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verildiğinden, kendisini vekil ile temsil ettiren davalı lehine karar tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, vekalet ücretine hükmedilmemesi doğru görülmemiş ise de bu husus kararın bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HUMK’un 438/7 maddesi gereğince hüküm sonucunun aşağıdaki şekilde düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan sebeplerle hüküm fıkrasının 5. bendi olarak “Davalı, kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 1.100,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak, davalıya verilmesine.” cümlesinin eklenmesi suretiyle düzeltilmesine, hükmün DÜZELTİLMİŞ ve DEĞİŞTİRİLMİŞ bu şekli ile ONANMASINA, peşin harcın istenmesi halinde yatırana iadesine, 22/02/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları