1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. İCRA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN İŞLERİN İVEDİ İŞLERDEN SAYILACAĞI – ADLİ TATİL HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAYACAĞI

İCRA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN İŞLERİN İVEDİ İŞLERDEN SAYILACAĞI – ADLİ TATİL HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAYACAĞI

Yazdırılabilir versiyonu indir

Özet: İİK’nın 18/1. maddesi uyarınca icra mahkemesine arzedilen hususlar ivedi işlerden sayılacağından ve dolayısıyla HMK’nın 103/1-h maddesi uyarınca adli tatil hükümleri uygulanamayacağından İstinaf Kanun Yolu başvuru süresinin dolduğu, istinaf kanun yolu başvurusunun 10 günlük süreden sonra yapıldığı gerekçesiyle, borçlu vekilinin istinaf başvurusunun usulden reddine karar verildiği anlaşılmış olup, Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar verilmiştir.

T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2017/393 K: 2017/1181 K.T.: 06.02.2017

DAVA: Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesi kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından kira alacağının tahsili ve tahliye talebi ile icra takibine başlandığı, borçlunun icra memur muamelesi şikayet ile icra mahkemesine başvurduğu, … 5. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 11/08/2016 tarih ve 2016/790 E. – 2016/750 K. sayılı kararı ile şikayetin kabulüne karar verildiği, alacaklı vekili tarafından şikayetin kabulüne dair ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurulduğu, … Bölge Adliye Mahkemesi …. Hukuk Dairesi’nin 01/11/2016 tarih ve 2016/54 E. – 2016/52 K. sayılı kararı ile ilk derece mahkemesi kararının alacaklı – davalı vekiline 15/08/2016 tarihinde tebliğ edildiği, istinaf kanun yolu başvuru dilekçesinin 01/09/2016 tarihinde uyap üzerinden gönderildiği, İİK’nın 18/1. maddesi uyarınca icra mahkemesine arzedilen hususlar ivedi işlerden sayılacağından ve dolayısıyla HMK’nın 103/1-h maddesi uyarınca adli tatil hükümleri uygulanamayacağından İstinaf Kanun Yolu başvuru süresinin 25/08/2016 tarihinde dolduğu, istinaf kanun yolu başvurusunun 10 günlük süreden sonra yapıldığı gerekçesiyle, borçlu vekilinin istinaf başvurusunun 6100 Sayılı HMK’nın 344. maddesi uyarınca usulden reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

SONUÇ: Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının İİK’nın 364. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken HMK’nın 370. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 31,40 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, 06/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları