1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 8. Hukuk Dairesi
  4. İCRA EMRİNE HESAP NUMARALARININ YAZILMADIĞI VE ALACAKLILARDAN HER BİRİNE ÖDENECEK MİKTARIN  YAZILMADIĞI GEREKÇELERİYLE İCRA EMRİNİN İPTALİ

İCRA EMRİNE HESAP NUMARALARININ YAZILMADIĞI VE ALACAKLILARDAN HER BİRİNE ÖDENECEK MİKTARIN  YAZILMADIĞI GEREKÇELERİYLE İCRA EMRİNİN İPTALİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Yerel mahkeme, icra emrinde banka hesap bilgilerinin bulunmadığı ve takip alacaklılarına ödenecek miktarlar açıkça belirtilmediğinden icra emrinin iptaline karar vermiştir. Hesap numaralarının eksikliği sonradan giderilebilecek bir eksiklik olup alacaklılardan her birine ne kadar ödeme yapılacağı da onların iç ilişkilerini ilgilendiren bir konudur. Mahkemece iptal kararına gerekçe gösterilen bu nedenler icra emrinin iptalini gerektirmez.
T.C.
Yargıtay
8. Hukuk Dairesi
E: 2016/2852 K: 2016/8655 K.T.: 11.05.2016
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı ve davalılar taraflarından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Borçlu vekili, takibe konu ilamın kişilik haklarına dair olduğunu, kesinleşmeden takibe konulamayacağını, ilamın icra emrine eklenmediğini, icra emrinde banka hesap bilgilerinin ve hangi alacaklıya ne kadar ödeme yapılacağı hususlarının belirtilmediğini, bu sebeplerle icra takibinin ve icra emrinin iptalini istemiştir.

Mahkemece, dayanak ilamın şahsın hukukuna dair olmadığı için kesinleşmesi gerekmediği gibi dayanak ilamın icra emrinin ekinde bulunmasının zorunlu olmadığı, ancak icra emrinde banka hesap bilgilerinin bulunmadığı ve takip alacaklılarına ödenecek miktarlar açıkça belirtilmediğinden icra emrinin iptaline karar verilmiş, hüküm borçlu ve alacaklılar vekillerince temyiz edilmiştir.

1-)Borçlu vekilinin temyiz itirazları yönünden; tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz sebeplerinin reddine,

2-)Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarına gelince; alacaklılar tek vekille birlikte takip başlatmış olup, takipte talep edilen miktarın ödenmesi ile borçlu borcundan kurtulacağından hangi alacaklıya ne kadar ödeme yapılacağı, tahsilden sonra alacaklıların iç ilişkisi olup, sonuca etkili olmayacağı icra emrinde hesap numarasının bildirilmemesinin sonradan ikmali mümkün bir eksiklik olup icra emrinin iptalini gerektirmeyeceği düşünülerek bu yönlerden de şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken kabul kararı verilmesi doğru değildir.

SONUÇ : Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan sebeplerle borçlu vekilinin temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte yazılı sebeplerle alacaklılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle 6100 Sayılı HMK’nın Geçici 3. maddesinin yollamasıyla 1086 Sayılı HUMK’un 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK’nın 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 29,20 TL peşin harcın istenmesi halinde temyiz eden davalılara, 27,70 TL peşin harcın istenmesi halinde temyiz eden davacıya iadesine, 11.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları