1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 13. Hukuk Dairesi
  4. İCRA DOSYASINI 3 KERE TAKİPSİZ BIRAKAN AVUKATA KARŞI TAZMİNAT İSTEMİ – AVUKATIN ÖZEN BORCUNA AYKIRI DAVRANMASI

İCRA DOSYASINI 3 KERE TAKİPSİZ BIRAKAN AVUKATA KARŞI TAZMİNAT İSTEMİ – AVUKATIN ÖZEN BORCUNA AYKIRI DAVRANMASI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davalı avukat olarak sözleşme uyarınca üstlendiği tespit davasını açmış, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibini Kaş İcra Müdürlüğü’nün 1992/109 sayılı dosyasında başlatmıştır. Davalının vekaletten istifa ettiği 24.04.2006 tarihine kadar icra dosyası 3 kez işlemden kaldırılmış ve yenilenmiştir. Davacının şikayeti üzerine Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2008/46 esas 2010/126 karar sayılı ilamı ile görevi ihmalden ceza verilmiş; itirazlar reddedilerek hüküm kesinleşmiştir. Yine Antalya Barosu aynı nedenlerle davalı avukata kınama cezası vermiştir. Üzerine aldığı işi başlatan avukatın masrafları aldığının kabulü gerekir. İcra dosyasının 3 kez işlemden kaldırılması ve yine davalı tarafından yenilenmesi vekilin özen borcuna aykırı davrandığını başlattığı işi yasaya uygun biçimde takip etmediğini gösterir. Mahkemece davalının özen borcuna aykırı davrandığı kabul edilerek sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
T.C.
Yargıtay
13. Hukuk Dairesi
E: 2014/32315 K: 2015/33022 K.T.: 12.11.2015
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Antalya 6. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 09/04/2014
NUMARASI : 2006/250-2014/207
Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı, davalı avukatına 1992 yılında vekaletname verdiğini, avukatlık ücretini ödediğini, açılması gereken davaların açılmadığını, icra takibinin sürüncemede bırakılıp işlemden kaldırılmasına sebep olduğunu, davalının davranışları nedeniyle zarara uğradığını ileri sürerek 10,000 TL maddi 10,000 TL manevi tazminat ile 20,000 TL munzam zararının faizi ile birlikte ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Davalı icra takibi için masraf verilmediğini savunarak davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davacının sözleşmedeki edimi yerine getirmediği masraf vermediği, davalının işi takip etme yükünün olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davalı avukat olarak sözleşme uyarınca üstlendiği tesbit davasını açmış, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibini Kaş İcra Müdürlüğü’nün 1992/109 sayılı dosyasında başlatmıştır. Davalının vekaletten istifa ettiği 24.04.2006 tarihine kadar icra dosyası 3 kez işlemden kaldırılmış ve yenilenmiştir. Davacının şikayeti üzerine Elmalı Ağırceza Mahkemesinin 2008/46 esas 2010/126 karar sayılı ilamı ile görevi ihmalden ceze verilmiş; itirazlar reddedilerek hüküm kesinleşmiştir. Yine Antalya Barosu aynı nedenlerle davalı avukata kınama cezası vermiştir. Üzerine aldığı işi başlatan avukatın masrafları aldığının kabulü gerekir. İcra dosyasının 3 kez işlemden kaldırılması ve yine davalı tarafından yenilenmesi vekilin özen borcuna aykırı davrandığını başlattığı işi yasaya uygun biçimde takip etmediğini gösterir. Mahkemece davalının özen borcuna aykırı davrandığı kabul edilerek sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 12.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları