1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 19. Hukuk Dairesi
  4. İBRAZDAN SONRA DEVREDİLEN ÇEKİN HUKUKİ DURUMU – ALACAĞIN TEMLİKİ

İBRAZDAN SONRA DEVREDİLEN ÇEKİN HUKUKİ DURUMU – ALACAĞIN TEMLİKİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davalı şirketin dava konusu çeklerde herhangi bir sıfatı bulunmamaktadır. İbrazdan sonra devredilen çek alacağın temliki hükümlerine tabidir. Alacağın temlikinin de ayrıca yazılı delil ile ispatı gerekir. Mahkemece bu hususlar üzerinde durulmadan yanlış değerlendirme sonucu davalının yetkili hamil olarak kabulü doğru görülmemiş hükmün bozulması gerekmiştir.
T.C.
Yargıtay
19. Hukuk Dairesi
E: 2014/3537 K: 2014/7851 K.T.: 22.04.2014
Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı vekili, davalının müvekkili aleyhine iki adet çeke dayalı olarak icra takibi yaptığını, çeklerde davalının cirosunun bulunmadığını, bu nedenle yetkili hamil olmadığını belirterek müvekkilinin icra takip dosyası nedeniyle davalıya borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacının müvekkilinden aldığı mallara karşılık çekleri verdiğini, hamiline yazılı çeklerde cironun gerekli olmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, toplanan delillere göre, takip konusu çeklerde davalının cirosunun bulunmadığı, çeki beyaz ciro ile iktisap edenin isterse ciroyu kendi adına doldurabileceği isterse tam veya beyaz ciro ile devir edebileceği, halen çeki elinde bulunduran ve takibe konu eden davalının artık meşru hamil olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davalı şirketin dava konusu çeklerde herhangi bir sıfatı bulunmamaktadır. İbrazdan sonra devredilen çek alacağın temliki hükümlerine tabidir. Alacağın temlikinin de ayrıca yazılı delil ile ispatı gerekir. Mahkemece bu hususlar üzerinde durulmadan yanlış değerlendirme sonucu davalının yetkili hamil olarak kabulü doğru görülmemiş hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 22.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları