1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 8. Hukuk Dairesi
  4. HÜKÜMDE HATA YAPILARAK VEKALET ÜCRETİNİN DAVACI YERİNE DAVALI YERİNE HÜKMEDİLMESİ – MADDİ HATANIN MAHKEMECE HER ZAMAN GÖZETİLMESİ MÜMKÜN OLDUĞU

HÜKÜMDE HATA YAPILARAK VEKALET ÜCRETİNİN DAVACI YERİNE DAVALI YERİNE HÜKMEDİLMESİ – MADDİ HATANIN MAHKEMECE HER ZAMAN GÖZETİLMESİ MÜMKÜN OLDUĞU

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları mündericatına ve uyulan bozma ilâmında açıklandığı üzere işlem yapılıp sonucu dairesinde hüküm tesis edildiğine, gerekçeli kararın 6. bendindeki vekalet ücretinin davalı yararına hükmedildiği yazım sırasında yapılan maddi hata ile davacı yararına hükmedilmiş gibi yazılmış, mahkemece her zaman gözetilmesi mümkün bulunmasına (HMK 304) göre yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddi ile Usul, Kanun ve bozma gereklerine uygun bulunan hükmün onanmasına karar verilmiştir.
T.C.
Yargıtay
8. Hukuk Dairesi
E: 2014/14360 K: 2016/1797 K.T.: 03.02.2016
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : … Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Katkı Payı Alacağı
Ö.. K.. ile A.. K.. aralarındaki katkı payı alacağı davasının kısmen kabulüne ve kısmen reddine dair … Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi’nden verilen … gün ve… sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili ve davalı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
Dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına ve uyulan bozma ilâmında açıklandığı üzere işlem yapılıp sonucu dairesinde hüküm tesis edildiğine, gerekçeli kararın 6.bendindeki vekalet ücretinin davalı yararına hükmedildiği yazım sırasında yapılan maddi hata ile davacı yararına hükmedilmiş gibi yazılmış davasının mahkemece her zaman gözetilmesi mümkün bulunmasına (HMK 304) göre yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddi ile Usul, Kanun ve bozma gereklerine uygun bulunan hükmün ONANMASINA, taraflarca HUMK’nun 440/I maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve aşağıda dökümü yazılı 202,50 TL peşin harcın onama harcına mahsubu ile kalan 309,40 TL’nin temyiz eden davacı ve davalılardan ayrı ayrı alınmasına, 03.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları