1. Anasayfa
  2. Danıştay
  3. 5. Daire
  4. HÜKÜM HATALARININ TEMYİZ AŞAMASINDA DÜZELTİLMESİ

HÜKÜM HATALARININ TEMYİZ AŞAMASINDA DÜZELTİLMESİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davacı tarafından davalı idarenin temyiz dilekçesine cevaben verilen dilekçede, parasal hakların ödenmesine hükmedilmesine ilişkin döner sermaye farkı da dahil ibaresinin eklenmesi suretiyle düzeltilerek onanması istenilmiştir. Düzeltme suretiyle karara eklenmesine olanak veren bir yol bulunmamakta olup, bu husus ancak kararın ilgili kısmının bozulması istemiyle temyiz istemine konu olması halinde incelenebileceğinden, davacının temyize gelmemiş olması karşısında bu isteminin incelenmesine olanak bulunmamaktadır.
T.C.
Danıştay 5. Dairesi
E: 2008/6516 K: 2011/885 K.T.: 21.02.2011
Karşılıklı Temyiz İsteminde Bulunanlar:
1- Davalı: Sağlık Bakanlığı
2- Davacı: …
Vekili: …
İsteğin Özeti: Ankara 4. İdare Mahkemesi’nce verilen 18.06.2008 günlü, E:2007/1230, K:2008/1574 sayılı kararın, Sağlık Bakanlığı tarafından dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması; davacı tarafından ise parasal hakların ödenmesine hükmedilmesine ilişkin kısmına “döner sermaye farkı da dahil” ibaresinin eklenmesi suretiyle düzeltilerek onanması istenilmektedir.
Davacının Cevabının Özeti: Davalının temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.
Davalının Cevabının Özeti : Davacının isteminin reddi gerektiği yolundadır.
Danıştay Tetkik Hakiminin Düşüncesi: Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.
Danıştay Savcısının Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçelerinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemlerin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
Dava, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı olarak görev yapan davacının, Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi emrine Hastane Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ilişkin 20.9.2007 gün ve 11489 sayılı işlemin iptali ile yoksun kaldığı döner sermaye farkı da dahil tüm parasal ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmedilmesi istemiyle açılmıştır.
Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 18.06.2008 günlü, E:2007/1230, K:2008/1574 sayılı kararıyla; dava konusu işlemin her ne kadar İlhan Ballı’nın Daire Başkanlığı görevinden alınması yolundaki işlemin yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 22.08.2007 gün ve E:2007/1599 sayılı kararının uygulanması amacıyla kurulduğu ileri sürülmekte ise de, 02.05.2007 gün ve 9250 sayılı işlemle Daire Başkanlığı görevinden alınan İlhan Ballı’nın yerine, boşalan bu kadroya atanan kişinin bir başka kadroya geçirilmesi ve İlhan Ballı’nın sözü edilen kadroya atanması gerektiğinden; aynı yerde Daire Başkanı olarak görev yapan davacının, söz konusu kararın uygulandığından bahisle kurulan dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği ve davacının görevden alınması için hukuken geçerli başkaca bir sebep gösterilmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmedilmiştir.
Davalı idare, İdare Mahkemesi kararının hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte ve temyizen incelenerek bozulmasını; davacı ise kararın, parasal hakların ödenmesine hükmedilmesine ilişkin hüküm fıkrasına “döner sermaye farkı da dahil” ibaresinin eklenmesi suretiyle düzeltilerek onanmasını istemektedir.
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlı olup, davalı idarenin temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler usul ve hukuka uygun bulunan İdare Mahkemesi kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
Öte yandan, davacı tarafından davalı idarenin temyiz dilekçesine cevaben verilen dilekçede, temyiz istemine konu Mahkeme kararının, parasal hakların ödenmesine hükmedilmesine ilişkin hüküm fıkrasına “döner sermaye farkı da dahil” ibaresinin eklenmesi suretiyle düzeltilerek onanması istenilmişse de; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda temyize konu kararlardaki hüküm hatalarının temyiz aşamasında düzeltme suretiyle karara eklenmesine olanak veren bir yol bulunmamakta olup, bu husus ancak kararın ilgili kısmının bozulması istemiyle temyiz istemine konu olması halinde incelenebileceğinden, davacının temyize gelmemiş olması karşısında bu isteminin incelenmesine olanak bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin reddiyle Ankara 4. İdare Mahkemesi’nce verilen 18.06.2008 günlü, E:2007/1230, K:2008/1574 sayılı kararın onanmasına, davacının isteminin ise incelenmeksizin reddine, temyiz giderlerinin istemde bulunan taraflar üzerinde bırakılmasına, 21.02.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları