1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 9. Hukuk Dairesi
  4. HÜKÜM FIKRASINDAKİ “AĞİ” SÖZCÜKLERİNİN ÇIKARTILMASI VE “ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ” SÖZCÜKLERİNİN YAZILMASI GEREKTİĞİ

HÜKÜM FIKRASINDAKİ “AĞİ” SÖZCÜKLERİNİN ÇIKARTILMASI VE “ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ” SÖZCÜKLERİNİN YAZILMASI GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Gerekçeli karardaki ve hüküm fıkrasındaki “AĞİ” sözcüklerinin çıkartılarak, yerlerine “asgari geçim indirimi” sözcüklerinin yazılmasına, hüküm fıkrasından mükerrer yazılan “Net 2.088,78-TL AĞİ alacağının 50,00-TL’sinin dava, 2.038,78-TL’sinin ıslah tarihi olan 25/03/2013 tarihinden itibaren işleyecek olan yasal ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine” şeklindeki 5. paragrafın çıkartılmasına karar verilmiştir.
T.C.
Yargıtay
9. Hukuk Dairesi
E: 2014/29456 K: 2016/1745 K.T.: 25.01.2016
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : BAKIRKÖY 16. İŞ MAHKEMESİ
TARİHİ : 06/05/2014
NUMARASI : 2011/1510-2014/157
Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, asgari geçim indirimi alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davalılar tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Mahkemece asgari geçim indirimi alacağının anlamsız bir şekilde “ AĞİ “ denilerek, aynı paragraf iki kere yazılarak hüküm altına alınması, davalı …. Bakanlığı’ nın harçtan muaf olduğunun gözetilmemesi hatalı olup, bozma sebebi ise de, bu yanlışlıkların düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün HMK. nun geçici 3/2. maddesi yollaması ile HUMK. nun 438/7. Maddesi uyarınca düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.
Sonuç:
– Gerekçeli karardaki ve hüküm fıkrasındaki “ AĞİ “ sözcüklerinin çıkartılarak, yerlerine “asgari geçim indirimi “ sözcüklerinin yazılmasına,
-Hüküm fıkrasından mükerrer yazılan “ Net 2.088,78 TL. AĞİ alacağının 50,00 TL. sinin dava, 2.038,78 TL. sinin ıslah tarihi olan 25/03/2013 tarihinden itibaren işleyecek olan yasal ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, “ şeklindeki 5. Paragrafın çıkartılmasına,
-4 numaralı paragraftaki “ yasal “ sözcüğünden sonra gelmek üzere “ faizi “ sözcüğünün eklenmesine,
-Hüküm fıkrasının harca, davacının yaptığı harç masrafına ilişkin paragrafların çıkartılarak, yerlerine;
“-Davalı Bakanlık harçtan muaf olduğundan Bakanlık aleyhine harca hükmedilmesine yer olmadığına,
Alınması gereken 954,37 TL. karar-ilam harcından peşin alınan 27,50 TL. harç ile 238,30 TL. ıslah harcının mahsubu ile 265,80 TL. bakiye karar-ilam harcının davalı O A B’den tahsili ile hazineye irat kaydına,
Davacının yaptığı toplam 284,20 TL. harç masrafının davalı O A B’den tahsili ile davacıya verilmesine, “paragraflarının yazılmasına, hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin … Bakanlığı N.S. İlköğretim O O A B B’na yükletilmesine, 25.01.2016 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları