1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 14. Hukuk Dairesi
  4. HMK’YA GÖRE KARARIN GEREKÇESİZ OLMASI – TEMYİZ ÜZERİNE VERİLEN KARARIN SÖZDE GEREKÇELİ OLMASI HALİNDE KARARIN BOZULMASI GEREKTİĞİ

HMK’YA GÖRE KARARIN GEREKÇESİZ OLMASI – TEMYİZ ÜZERİNE VERİLEN KARARIN SÖZDE GEREKÇELİ OLMASI HALİNDE KARARIN BOZULMASI GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: 6100 sayılı yasanın “Hükmün kapsamı” başlıklı 297. maddesinde de kabul edilmiştir. Diğer taraftan Anayasa’nın 141/3 maddesinde belirtilen ilkeyi benimsenmiştir. Kısaca, yazılacak kararda tarafların iddia ve savunmalarının özetinin, anlaştıkları veya anlaşamadıkları hususların çekişmeli olan vakıalar hakkında toplanan delillerin neler olduğu, delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, bütün bunlardan çıkan hukuki sonucun ne olduğunun gösterilmesi gerekir. Aksi halde yazılmış olan karar “sözde gerekçeli” bir karar olur. Temyiz edilmesi üzerine incelemesi yapılan kararda davacının iddiasına değinilmiş ancak hangi sebeplerle davanın kısmen kabul edildiği, bu kabul şekline hangi delillerle ulaşıldığı ve bu delillerin değerlendirilmesinin ne olduğu gösterilmemiştir. Başka bir ifade ile karar “sözde gerekçeli”dir. Belirtilen biçimde usul kuralına esaslı aykırılık söz konusu olduğundan karar bozulmalıdır.
T.C.
Yargıtay
14. Hukuk Dairesi
E: 2011/13358 K: 2011/13466 K.T.: 04.11.2011
Davacı tarafından, davalı aleyhine 19.10.2009 gününde verilen dilekçe ile tapu kayıtlarında isim düzeltme istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 27.10.2010 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
Dava, tapu kaydına hatalı yazılan malik bilgilerinin düzeltilmesi istemi ile açılmıştır.
Davalı, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, dava reddedilmiş, hüküm davacının temyizi üzerine Dairemizin 07.06.2010 tarihli ilamı ile ve ilamda gösterilen nedenlerle bozulmuş, mahkemece bozmaya uyularak dava kısmen kabul edilmiştir.
Hükmü, davalı hazine temyiz etmiştir.
Dava tarihinde yürürlükte olan 1086 sayılı HUMK’un 388 ve 389. maddelerinde bir kararda bulunması gereken unsurlar açıkça sıralanmış, özellikle de kararların gerekçeli olacağı hükme bağlanmıştır. Aynı kural 6100 sayılı Yasanın “hükmü kapsamı” başlıklı 297. maddesinde de kabul edilmiştir. Diğer taraftan Anayasa’nın 141/III. maddesinde belirtilen ilkeyi benimsenmiştir. Kısaca, yazılacak kararda tarafların iddia ve savunmalarının özetinin, anlaştıkları veya anlaşamadıkları hususların çekişmeli olan vakıalar hakkında toplanan delillerin neler olduğu, delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, bütün bunlardan çıkan hukuki sonucun ne olduğunun gösterilmesi gerekir. Aksi halde yazılmış olan karar “sözde gerekçeli” bir karar olur. Değinilen yasa kurullarından sonra somut olaya gelince;
Temyiz edilmesi üzerine incelemesi yapılan kararda davacının iddiasına değinilmiş ancak, hangi sebeplerle davanın kısmen kabul edildiği, bu kabul şekline hangi delillerle ulaşıldığı ve bu delillerin değerlendirilmesinin ne olduğu gösterilmemiştir. Başka bir ifade ile karar “sözde gerekçeli”dir. Belirtilen biçimde usul kuralına esaslı aykırılık söz konusu olduğundan karar bozulmalıdır.
Karar açıklanan nedenlerle bozulmalıdır.
Kabule göre de; davacının 405 sayılı parsel ile ilgili davası olmadığı halde “taleple bağlılık” kuralına aykırı davranılarak dava varmış gibi hüküm kurulması da yerinde değildir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer hususların şimdilik incelenmesine yer olmadığına, 04.11.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları