1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 14. Hukuk Dairesi
  4. HMK 290 MADDESİ DOĞRULTUSUNDA KEŞİF YAPILMASI – MAHKEMENİN İZLEMESİ GEREKEN YOL

HMK 290 MADDESİ DOĞRULTUSUNDA KEŞİF YAPILMASI – MAHKEMENİN İZLEMESİ GEREKEN YOL

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Mahkemece, çevredeki parsellerin tapu kayıtları getirtilmeli, dava konusu parsel ile civardaki taşınmazların toprak yapısı ve özelliği bir bütün olarak incelenmeli, uzman bilirkişilerden bu konuda ayrıntılı ve gerekçeli rapor alınmalı, HMK’nın 290. maddesi hükmü doğrultusunda keşif yapılarak sonucuna göre bir karar verilmelidir. Eksik inceleme ve araştırmayla 130 ada 14 sayılı parsel hakkında hüküm kurulması doğru olmadığından kararın bozulması gerekmiştir.
T.C.
Yargıtay
14. Hukuk Dairesi
E: 2011/11533 K: 2011/11567 K.T.: 05.10.2011
Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 23.07.2007 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve mera olarak sınırlandırılması istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 28.04.2010 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
Davacı Hazine, kadastro çalışmaları sırasında kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak davalılar adına tescil edilen 133 ada 7, 126 ada 85, 86, 88, 89, 138 ada 4, 5 ve 130 ada 14 sayılı parsellerin mera olduğunu,özel mülkiyete konu teşkil etmeyeceğini belirterek kayıtların iptali ile mera olarak sınırlandırılmasına karar verilmesini istemiştir.
Davalılar , davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece davanın kabulüne ve dava konusu taşınmazların tapu kayıtlarının iptali ile mera olarak sınırlandırılmasına karar verilmiştir.
Hükmü davalılar vekili temyiz etmiştir.
1- Yapılan yargılamaya, toplanan deliller ve dosya içeriğine göre davalının sair temyiz itirazları yerinde görülmemiş reddi gerekmiştir
2- Dava konusu 130 ada 14 parsel sayılı taşınmaz tarla vasfı ile davalılar M…ve Me…adına müştereken tespit ve tescili yapılmıştır. Mahallinde yapılan keşif sonucu alınan uzman bilirkişi görüşüne göre, taşınmazın genel konumu bir bütün olarak değerlendirildiğinde değişken eğime sahip, kısmen taşlık problemi olan ve teknik olarak kıraç tarla arazi özelliği gösterdiği belirtilmiştir. Taşınmazın paftada görünen komşu 130 ada 13 ve 40 parsel sayılı taşınmazların tapu ve dayanak kayıtları getirtilmemiş, bu taşınmazların niteliği araştırılmamış ve dava konusu yer ile ilgili olarak toprak yapısı incelenip kıyaslanmamış, fotoğrafları eklenmemiş ve mahali bilirkişi ve uzman bilirkişi raporuna aykırı hüküm kurulmuştur.
Bu durumda mahkemece, çevredeki parsellerin tapu kayıtları getirtilmeli, dava konusu parsel ile civardaki taşınmazların toprak yapısı ve özelliği bir bütün olarak incelenmeli, uzman bilirkişilerden bu konuda ayrıntılı ve gerekçeli rapor alınmalı,6100 sayılı HMK’nun 290. maddesi hükmü doğrultusunda keşif yapılarak sonucuna göre bir karar verilmelidir.
Eksik incemele ve araştırmayla 130 ada 14 sayılı parsel hakkında hüküm kurulması doğru olmadığından kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1.bentte yazılı nedenlerle davalı vekilinin sair temyizi itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca hükmün BOZULMASINA istek halinde temyiz harcının yatırana iadesine 05.10.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları