1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 15. Ceza Dairesi
  4. HİZMET SEBEBİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU – FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ İLE MAKİNE KİRALANMASI 

HİZMET SEBEBİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU – FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ İLE MAKİNE KİRALANMASI 

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Sanığın, iflas ettiğini bu sebeple hakkında alacaklılar tarafından icra takibi yapıldığını, söz konusu malların bu şekilde haczedilerek yediemin deposuna kaldırıldığını, makinelerin katılan şirkete ait olduğunu belirtmesine rağmen görevliler tarafından dinlenilmediğini savunması, sanık aleyhine üçüncü şahıslar tarafından başlatmış olan icra takibinde suça konu makinelerin haciz edildiği, bunun üzerine katılan şirket tarafından istihkak davası açıldığı ile davanın kabulüyle suça konu eşyalar üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verildiği tüm dosya kapsamından anlaşılmakla, sanığın savunmasının aksine mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilememesi gerekçesine dayanılarak verilen beraat kararlarında bir isabetsizlik görülmemiştir.
T.C.
Yargıtay
15. Ceza Dairesi
E: 2013/25231 K: 2016/1793 K.T.: 18.02.2016
DAVA : Hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanma suçundan sanığın beraatine dair hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : Sanığın, işyerinde kullanılmak üzere katılan şirketten, finansal kiralama sözleşmesi ile 1 adet çizicili yatar daire makinesi ve 1 adet MKS bantlama makinesi kiraladığı, kira bedellerini ödeyememesi nedeniyle, sözleşme gereği olarak borçların belirli sürede ödenmesi için noter vasıtasıyla ihtarname çekildiği halde borçlarını ödenmemesi üzerine sözleşmenin feshedildiği ve malların yedi gün içerisinde tesliminin istenmesine rağmen suça konu malları teslim etmeyerek atılı suçu işlediğinin iddia edildiği olayda; sanığın, iflas ettiğini bu sebeple hakkında alacaklılar tarafından icra takibi yapıldığını, söz konusu malların bu şekilde haczedilerek yediemin deposuna kaldırıldığını makinaların katılan şirkete ait olduğunu belirtmesine rağmen, görevliler tarafından dinlenilmediğini savunması, sanık aleyhine üçüncü şahıslar tarafından başlatmış olan icra takibinde suça konu makinelerin haciz edildiği, bunun üzerine katılan şirket tarafından istihkak davası açıldığı ve …… …… tarih ….. Esas, …… Karar sayılı kararı ile davanın kabulüyle suça konu eşyalar üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verildiği tüm dosya kapsamından anlaşılmakla, sanığın savunmasının aksine, mahkûmiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilememesi gerekçesine dayanılarak verilen beraat kararlarında bir isabetsizlik görülmemiştir.
SONUÇ : Yapılan yargılama sonunda, sanığın yüklenen suçu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli delil bulunmadığı gerekçe gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin, atılı suçu işlediğinin sabit olduğuna dair temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 18.2.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları