1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 8. Hukuk Dairesi
  4. HAYVAN İDARE EDENİN SORUMLULUĞUNDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİNİN KESİNLEŞMEDEN TAKİBE KONULABİLECEĞİ

HAYVAN İDARE EDENİN SORUMLULUĞUNDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİNİN KESİNLEŞMEDEN TAKİBE KONULABİLECEĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Somut olayda, icra takibinin dayanağı olan Keçiborlu Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/5 Esas, 2014/50 Karar sayılı, 20.03.2014 tarihli ilamı, hayvan idare edenin sorumluluğundan kaynaklanan tazminat istemine ilişkin olup, sonuçları itibariyle ancak tarafların mal varlığını etkilemektedir. Bu itibarla ilam, yukarıda belirtilenler arasında yer almadığından takibe konulabilmesi için kesinleşmesi gerekmediğinden icra mahkemesi tarafından takibin iptaline karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
8. Hukuk Dairesi
E: 2014/24051 K: 2016/7179 K.T.: 19.04.2016
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlu vekili İcra Mahkemesi’ne başvurusunda, takibe dayanak ilamın kesinleşmeden icraya konulamayacağını ileri sürerek takibin iptalini istemiş; Mahkemece şikayetin kabulüne karar verilerek takibin iptal edilmesi üzerine, karar alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Talep, İİK’nın 41. maddesi yollamasıyla İİK’nın 16. maddesine dayalı şikayete ilişkindir.
6100 sayılı HMK’nın Geçici 3. maddesi yollamasıyla uygulanması gereken HUMK’un 443/1 (HMK 367/1 m.) maddesi gereğince, temyiz kararın icrasını durdurmaz. Yani kural olarak kararın kesinleşmemiş olması, kararın yerine getirilmesini önlemez. Bu kuralın istisnaları da yine yasalarda düzenlenmiştir.
Taşınmaza ve buna ilişkin ayni haklara, aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamlar (HUMK 443/4 m.),
Mahkumiyete ilişkin ceza ilamlarının tazminat ve yargılama giderlerine ilişkin kısımları, (5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un 4. maddesi),
Kira tespit ilamları(12.11.1979 tarih 1979/1-3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı),
Menfi tespit davasına ilişkin ilamlar (İİK’nın 72. maddesi),
Yabancı Mahkeme ilamlarının tenfizi hakkındaki kararlar (MÖHUK. 41/2),
Sayıştay Kararları (6085 sayılı Sayıştay Kanunu 53. madde),
İdare aleyhine açılan haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar (2577 sayılı İYUK 28/1),
Somut olayda, icra takibinin dayanağı olan Keçiborlu Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/5 Esas, 2014/50 Karar sayılı, 20.03.2014 tarihli ilamı, hayvan idare edenin sorumluluğundan kaynaklanan tazminat istemine ilişkin olup, sonuçları itibariyle ancak tarafların mal varlığını etkilemektedir. Bu itibarla ilam, yukarıda belirtilenler arasında yer almadığından takibe konulabilmesi için kesinleşmesi gerekmez.
O halde, Mahkemece şikayetin reddi yerine yazılı gerekçe ile takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nın 366. ve 6100 sayılı HMK’nın Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’un 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA; taraflarca ve İİK’nın 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 25,20 TL peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine 19.04.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları