1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. HARİCEN TAHSİL NEDENİYLE HACİZLERİN KALDIRILMASI TALEBİ – TAHSİLDE TEKERRÜR OLMAMAK KAYDIYLA AÇILAN TAKİPLER – TAHSİL HARCINA YÖNELİK İŞLEMİN İPTAL EDİLMESİ GEREKTİĞİ

HARİCEN TAHSİL NEDENİYLE HACİZLERİN KALDIRILMASI TALEBİ – TAHSİLDE TEKERRÜR OLMAMAK KAYDIYLA AÇILAN TAKİPLER – TAHSİL HARCINA YÖNELİK İŞLEMİN İPTAL EDİLMESİ GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: İcra Müdürlüğü’nün 2013/330 sayılı takip dosyasından tahsil harcı alındığı, 2013/330 sayılı takip dosyasında ve diğer takip dosyalarında bulunan takip talepnamelerinin incelenmesinde ise 2013/330 sayılı takip dosyasına ve diğer takip dosyalarına atıf yapılarak tahsilde tekerrür olmamak kaydının yazılı olduğu anlaşılmaktadır. Bu halde, şikayet dilekçesinde bahsi geçen 2014/330-331-425-426-427 sayılı takip dosyalarının aynı alacak için ve birbirleri ile tahsilde tekerrür kaydı olmamak üzere yapıldığının kabulü gerekmektedir. O halde mahkemece, 2013/330 sayılı takip dosyasında tahsil harcının yatırılmış olması karşısında, yine aynı alacak için yapılan 2014/331-425-426-427 sayılı takip dosyaları için de mükerrer tahsil harcının tahsiline sebebiyet verecek şekilde işlem yapılmasının isabetsiz olduğu anlaşıldığından, şikayete konu 2014/427 Esas sayılı takip dosyasında talep edilen tahsil harcına yönelik işlemin iptali gerekirken yazılı şekilde istemin reddine karar verilmesi isabetsizdir.
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2015/10493 K: 2015/14077 K.T.: 25.05.2015
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Sair temyiz itirazları yerinde değilse de;
Borçlu vekili icra mahkemesine başvurusunda, İcra Müdürlüğü’nün 2014/330-331-425-426-427 Esas sayılı takip dosyaları ile aynı alacak için tahsilde tekerrür kaydı olmamak üzere takip yapıldığını, alacaklı vekilinin dosyanın haricen tahsil edilmiş olduğunu bildirerek dosyadan konulan tüm hacizlerin kaldırlması talebi üzerine İcra Müdürlüğü’nün 2014/330 sayılı takip dosyasından tahsil harcı alındığını, alacaklının diğer takip dosyalarında da haricen tahsili bildirerek hacizlerin ve 150/c şerhlerinin kaldırılmasını talep etmesi üzerine icra müdürlüğünce her takip dosyasında ayrı ayrı tahsil harcı alınması koşuluyla talebin kabulüne karar verildiğini, ancak tüm takiplerin aynı alacaktan kaynaklanması nedeniyle tekrar tahsil harcı alınamayacağını belirterek … İcra Müdürlüğü’nün 2014/427 Esas sayılı takip dosyasında icra müdürlüğünce verilen tahsil harcı alınmasına yönelik kararın iptalini istemiş, mahkemece, tahsil harcının ödendiği 2014/330 Esas sayılı takibe konu senedin diğer takip dosyalarındaki alacaklar için verildiğine ilşkin delil olmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.
İİK’nın 15/1. maddesinde “İcra ve iflas harçlarını kanun tayin eder. Kanunda hilafı yazılı değilse, bütün harç ve masraflar borçluya ait olup neticede ayrıca hüküm ve takibe hacet kalmaksızın tahsil olunur” hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümden de anlaşılacağı üzere tahsil harcının sorumlusu borçludur. Ancak borçlunun sorumluluğunda bulunan harcın alacaklı tarafından yatırılması, borçlunun sorumluluğunu ortadan kaldırmayacak, alacaklı taraf yatırdığı miktar bedelince takibe devam edebilecektir.
Aynı alacak için tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla birden fazla takip yapılması mümkün olup kural olarak yasal bir engel yoktur. Bu durumda icra takiplerinden birinde alacağın tahsil edilmesi halinde, diğer takip dosyası da infaz edilmiş olacağından tahsil harcı yalnızca tahsilat yapılan takip dosyasından ve bir defa alınır.
Somut olayda … İcra Müdürlüğü’nün 2013/330 sayılı takip dosyasından tahsil harcı alındığı, 2013/330 sayılı takip dosyasında ve diğer takip dosyalarında bulunan takip talepnamelerinin incelenmesinde ise … İcra Müdürlüğü’nün 2013/330 sayılı takip dosyasına ve diğer takip dosyalarına atıf yapılarak tahsilde tekerrür olmamak kaydının yazılı olduğu anlaşılmaktadır. Bu halde, şikayet dilekçesinde bahsi geçen … İcra Müdürlüğü’nün 2014/330-331-425-426-427 sayılı takip dosyalarının aynı alacak için ve birbirleri ile tahsilde tekerrür kaydı olmamak üzere yapıldığının kabulü gerekmektedir.
O halde mahkemece, … İcra Müdürlüğü’nün 2013/330 sayılı takip dosyasında tahsil harcının yatırılmış olması karşısında, yine aynı alacak için yapılan … İcra Müdürlüğü’nün 2014/331-425-426-427 sayılı takip dosyaları için de mükerrer tahsil harcının tahsiline sebebiyet verecek şekilde işlem yapılmasının isabetsiz olduğu anlaşıldığından, şikayete konu … İcra Müdürlüğü’nün 2014/427 Esas sayılı takip dosyasında talep edilen tahsil harcına yönelik işlemin iptali gerekirken yazılı şekilde istemin reddine karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nın 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları