1. Anasayfa
  2. Danıştay
  3. 12. Daire
  4. HALK BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE GÖREV YAPACAK GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN KADIN OLABİLECEĞİ – KADIN ADAYLAR İÇİN HERHANGİ BİR ŞART ARANMADIĞI – İLGİLİ KILAVUZ UYARINCA KADINLARIN GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN BİLGİNİN YER ALMADIĞI

HALK BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE GÖREV YAPACAK GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN KADIN OLABİLECEĞİ – KADIN ADAYLAR İÇİN HERHANGİ BİR ŞART ARANMADIĞI – İLGİLİ KILAVUZ UYARINCA KADINLARIN GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN BİLGİNİN YER ALMADIĞI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Devlet Personel Başkanlığı’nca duyurulan Devlet Memurluğu Sınavında Başarılı Olanların Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atanabilecekleri Kadro ve Pozisyonlar ile Aranacak Nitelikler Kılavuzu’nda, T. Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün Ankara iline koruma ve güvenlik görevlisi olarak atanacaklar için, “Erkek adayların askerliğini yapmış olmak” şartının yer aldığı, bu ilan kitapçığına göre tercihte bulunan bayan adaylar için ise herhangi bir kısıtlama getirilmediği anlaşıldığından; bayan olan davacının, “Erkek olmak” ve “Askerliğini komando olarak tam yapmış olmak” şartını taşımadığından bahisle göreve başlatılmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına ilişkin mahkeme kararının onanması gerekmiştir.
T.C.
Danıştay 12. Dairesi
E: 2008/5566 K: 2009/5026 K.T.: 30.09.2009
Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : T.Halk Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü
Vekili: Av….
Diğer Davalı: Devlet Personel Başkanlığı
Karşı Taraf: …
İsteğin Özeti: 17.10.1999 tarihinde yapılan Devlet memurluğu sınavını kazanan ve T.Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara İline koruma ve güvenlik görevlisi olarak yerleştirilen davacının, görevine başlatılmamasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açıan davada; davacının, Devlet memurluğu sınavında başarılı olması üzerine Devlet Personel Başkanlığınca T.Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara teşkilatına koruma ve güvenlik görevlisi olarak yerleştirildiği ancak, davalı idarece, Devlet Personel Başkanlığına gönderilen 26.01.2000 günlü yazı ile koruma ve güvenlik görevlisi olarak ataması yapılacak personelde “erkek olmak” ve “askerliğini komando olarak tam yapmış olmak” şartının bildirildiği, bayan olan davacının da bu şartları taşımadığından bahisle göreve başlatılmadığı anlaşılmış ise de;
Devlet Personel Başkanlığınca duyurulan Devlet Memurluğu Sınavında Başarılı Olanların Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atanabilecekleri Kadro ve Pozisyonlar ile Aranacak Nitelikler Klavuzunda, T. Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün Ankara iline koruma ve güvenlik görevlisi olarak atanacaklar için, “Erkek adayların askerliğini yapmış olmak” şartının yer aldığı, bu ilan kitapçığına göre tercihte bulunan bayan adaylar için ise herhangi bir kısıtlama getirilmediği anlaşıldığından, bayan olan davacının, “Erkek olmak” ve “Askerliğini komando olarak tam yapmış olmak” şartını taşımadığından bahisle göreve başlatılmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, Danıştay Onikinci Dairesinin 12.04.2005 günlü E:2002/2299, K:2005/1263 sayılı bozma kararına uyularak dava konusu işlemin iptali yolunda Ankara 8. İdare Mahkemesince verilen 28.03.2008 günlü E:2008/384, K:2008/467 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi: İdare Mahkemesince verilen kararın onanması gerektiği
düşünülmüştür.
Danıştay Savcısı Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü: İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür.Ankara 8. İdare Mahkemesince verilen 28.03.2008 günlü E:2008/384, K:2008/467 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı T. Halk Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü üzerinde bırakılmasına, 30.09.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları