1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 2. Hukuk Dairesi
  4. HAKSIZ OLARAK YERİ DEĞİŞTİRİLEN ÇOCUKLARIN MUTAD MESKENİNİN BULUNDUĞU ÜLKEYE İADESİ – BU TÜR DAVALARIN BASİT YARGILAMA USULÜNE TABİ OLDUĞU – ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK İŞLER

HAKSIZ OLARAK YERİ DEĞİŞTİRİLEN ÇOCUKLARIN MUTAD MESKENİNİN BULUNDUĞU ÜLKEYE İADESİ – BU TÜR DAVALARIN BASİT YARGILAMA USULÜNE TABİ OLDUĞU – ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK İŞLER

Yazdırılabilir versiyonu indir

Özet: Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair 1980 tarihli …. hükümlerine göre, haksız olarak yerleri değiştirilen çocukların mutad meskeninin bulunduğu ülkeye iadesine dair davalar, bu sözleşmenin uygulanmasını sağlamaya yönelik usul ve esasları düzenleyen 5717 sayılı kanun uyarınca basit yargılama usulüne tabi ve acele işlerden olup (m,9/2), adli tatilde de görülür ve bu kanunun uygulanmasından doğan dava ve işlerde adli tatil sebebiyle sürelerin uzamasına dair hükümler uygulanmaz.

T.C.
Yargıtay
2. Hukuk Dairesi
E: 2016/22847 K: 2016/15726 K.T.: 08.12.2016

DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: Hüküm davalı tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmiş ise de; 6100 Sayılı Hukuk Muhakameleri Kanununa 31.3.2011 tarihli 6217 Sayılı Kanun’un 30. maddesiyle ilave edilen Geçici 3. madde hükmü uyarınca, uygulanması gereken 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438. maddesinde; Uluslararası Çocuk Kaçırma iade kararına dair verilen kararların Yargıtay’da duruşmalı inceleneceğine dair hüküm bulunmadığı gibi 5717 Sayılı Kanun’un m. 9/2 hükmüne göre bu kanunun uygulanmasından doğan davaların “öncelikli ve acele görülmesi” gerekmesine ve Kanunda ivedi olduğu bildirilen dava ve işlere ait Yargıtay incelemesinin “öncelikli” yapılmasının zorunlu olduğundan (HUMK m. 438/6) duruşma isteğinin reddine, evrak üzerinde inceleme yapılmasına karar verildi. Evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair 1980 tarihli …. hükümlerine göre, haksız olarak yerleri değiştirilen çocukların mutad meskeninin bulunduğu ülkeye iadesine dair davalar, bu sözleşmenin uygulanmasını sağlamaya yönelik usul ve esasları düzenleyen 5717 Sayılı kanun uyarınca basit yargılama usulüne tabi ve acele işlerden olup (m,9/2), adli tatilde de görülür ve bu kanunun uygulanmasından doğan dava ve işlerde adli tatil sebebiyle sürelerin uzamasına dair hükümler uygulanmaz (m. 16).

Karar, davalı vekiline 28.07.2016 tarihinde tebliğ edilmiş, adı geçen kararı onbeş günlük temyiz müddeti (HUMK m.432/1) geçtikten sonra 22.08.2016 tarihinde verilen dilekçeyle temyiz etmiştir. Bu durumda, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun 01.06.1990 tarihli 1989/3 esas, 1990/4 karar sayılı kararı da dikkate alınarak, temyiz talebinin süre aşımı sebebiyle reddine karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda gösterilen sebeple temyiz dilekçesinin REDDİNE, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, oybirliğiyle karar verildi. 08.12.2016 (Prş.)

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları