1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 4. Hukuk Dairesi
  4. HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN DAVALARDA YETKİLİ MAHKEME – DAVACININ SEÇİMLİK YETKİSİ

HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN DAVALARDA YETKİLİ MAHKEME – DAVACININ SEÇİMLİK YETKİSİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. Anılan kanun hükmü haksız eylemden kaynaklanan tazminat davaları için özel yetki kuralı olup, davacıya seçimlik hak tanımaktadır. Uyuşmazlığın haksız fiilden kaynaklanmış olmasına göre zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. Zarar gören davacının seçimlik hakkını kullanarak yerleşim yerinde dava açtığı anlaşılmaktadır. Yetkisizlik kararı verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
4. Hukuk Dairesi
E: 2016/14841 K: 2017/168 K.T.: 13.01.2017
Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine verilen dilekçeyle maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın usulden reddine dair verilen kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:
Dava, haksız fiil sebebiyle uğranılan maddi zararların tazmini istemine ilişkindir. Mahkemece yetkisizlik kararı verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı; alışverişe aracı olması nedeni ile davalıya verdiği paraya karşılık, aracın satıldığı söylenerek araç yerine altın verildiğini, ancak altınların gerçek altın olmadığını, altın görünümlü 134 adet dönem sikkelerinin pirinç taklidi olduğunu belirterek oluşan maddi zararlarının tazminini istemiştir.
Davalı; söz konusu davanın yetkili mahkemede açılmadığını, davada yetkili mahkemenin kendi ikamet ettiği yer Mahkemeleri olduğunu belirterek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, yetkili mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 16. maddesine göre, haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. Anılan kanun hükmü haksız eylemden kaynaklanan tazminat davaları için özel yetki kuralı olup, davacıya seçimlik hak tanımaktadır.
Dosya içeriğinden, uyuşmazlığın haksız fiilden kaynaklanmış olmasına göre zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. HMK kapsamında zarar gören davacının seçimlik hakkını kullanarak yerleşim yerinde dava açtığı anlaşılmaktadır. Mahkemece işin esasına girilerek toplanacak delillere göre karar verilmesi gerekirken yetkisizlik kararı verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarda gösterilen sebeple davacı yararına BOZULMASINA, bozma nedenine göre davacının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek olmadığına ve peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, 13.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları