1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 4. Hukuk Dairesi
  4. HAKSIZ EYLEME DAYALI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT – GÖREVLİ MAHKEME

HAKSIZ EYLEME DAYALI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT – GÖREVLİ MAHKEME

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dava hastanenin haksız eylemi nedeniyle hastaneden maddi ve manevi tazminat talebine ilişkindir. Davacı, nefes darlığı çektiği için davalı hastaneye gittiğini, davalı hastanedeki doktorların yanlış tedavisinden dolayı elinde kesiklerin meydana geldiğini ve bu kesiklerin ameliyat yoluyla kapatılmaya çalışıldığını , hatalı tedavi nedeniyle uğradığı maddi ve manevi zararın tazminini istemiştir. Mahkeme bilirkişi raporlarına dayanarak davanın reddine karar vermiştir. Kararın temyizi ile birlikte Yargıtay 4. Hukuk Dairesi söz konusu hastanenin Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesi olduğundan 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddesi hükmünce idari yargıda görülmesi gereken bir tam yargı davasının konusunu oluşturduğu gerekçesiyle davanın usulden reddine karar verilmesi gerekirken esasının incelenmesini doğru görmemiş ve kararı bozmuştur.
T.C.
Yargıtay
4. Hukuk Dairesi
E: 2016/5256 K: 2016/8292 K.T.: 23.06.2016
Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalı … Üniversitesi aleyhine 08/07/2014 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 20/01/2016 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, haksız eyleme dayalı maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, nefes darlığı çektiği için davalı hastaneye gittiğini, davalı hastanedeki doktorların yanlış tedavisinden dolayı elinde kesiklerin meydana geldiğini ve bu kesiklerin ameliyat yoluyla kapatılmaya çalışıldığını , hatalı tedavi nedeniyle uğradığı maddi ve manevi zararın tazminini istemiştir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, bilirkişi raporu benimsenerek davanın reddine karar verilmiştir.

Davalı, … Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi bir kamu kurumu olup; kural olarak, işlem ve eylemleri kamusal nitelik taşır. Somut olayda, davacı, davalı üniversite hastanesinde yapılan yanlış ve hatalı tedavi sonucunda zarara uğradığını ileri sürmektedir. O halde istem 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddesi hükmünce bir tam yargı davasının konusunu oluşturmaktadır ve bu davalara bakma görevi idari yargı yerine aittir.

Görev sorunu, kamu düzenine ilişkin olup, açıkça veya hiç ileri sürülmese bile yargılamanın her aşamasında mahkemelerce kendiliğinden araştırılır (HMK 114,115/1).

Mahkemece açıklanan olgular gözetilerek yargı yolu bakımından mahkemenin görevli olmaması nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasının incelenmesi doğru görülmemiş ve bu yön bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın gösterilen nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davacının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 23/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları