1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 14. Hukuk Dairesi
  4. HAKİMİN TALEPLE BAĞLI OLDUĞU – TALEPTE BULUNULMAYAN HUSUSLARA KARAR VERİLEMEYECEĞİ

HAKİMİN TALEPLE BAĞLI OLDUĞU – TALEPTE BULUNULMAYAN HUSUSLARA KARAR VERİLEMEYECEĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davada istem sadece taşınmaza el atmanın önlenmesi ve üzerinde bulanan okaliptus ağaçlarının kaline ilişkin olduğu halde davalılara ait diğer meyve ağaçlarının da kesilmesine karar verilmesi taleple bağlılık kuralına aykırılık teşkil etmiştir. Talep bulunmadığı halde meyve ağaçlarının da kaline karar verilmesi doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir.
T.C.
Yargıtay
14. Hukuk Dairesi
E: 2011/10753 K: 2011/13327 K.T.: 02.11.2011
Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 22.12.2009 gününde verilen dilekçe ile elatmanın önlenmesi ve kal istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 10.05.2011 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı C.K. tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
Davacılar, davalıların kadastro tespitinde yol olarak terkin edilen yeri taşınmazlarına katarak kullandığını, ayrıca taraf taşınmazları arasına diktikleri okaliptus ağaçlarının da gerek kök gerekse dalları ile taşınmazlarına zarar vererek verimini düşürdüğünü ileri sürerek belirterek, yola ve taşınmazlarına elatmasının önlenmesini ve okaliptus ağaçlarının kal’ini istemişlerdir.
Davalılar, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davalıların çekişmeli yolun 325 m2 kısmına elatmalarının önlenmesine ve davalı C.K.’ya ait 16 ve Davalı E.’ye ait 11 ağacın kal’ine karar verilmiştir.
Hükmü, davalı C.K. temyiz etmiştir.
1- Yapılan yargılamaya, toplanan deliller ve dosya içeriğine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.
2- 6100 sayılı HMK’nın 26. maddesinin 1. fıkrası gereğince “hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir. “Davada istem sadece taşınmaza elatmanın önlenmesi ve üzerinde bulanan okaliptus ağaçlarının kal’ine ilişkin olduğu halde davalılara ait diğer meyve ağaçlarının da kesilmesine karar verilmesi taleple bağlılık kuralına aykırılık teşkil etmiştir.
Talep bulunmadığı halde meyve ağaçlarının da kal’ine karar verilmesi doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1. bentte yazılı nedenlerle davalı C.K.’nın diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde iadesine, 02.11.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları