1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 19. Ceza Dairesi
  4. HAGB UYGULANMAMASI – SEÇENEK YAPTIRIMLARA ÇEVİRME – YASAL VE YETERLİ OLMAYAN GEREKÇE

HAGB UYGULANMAMASI – SEÇENEK YAPTIRIMLARA ÇEVİRME – YASAL VE YETERLİ OLMAYAN GEREKÇE

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Sanıkların suç tarihinde adli sicil kayıtlarında bulunan ilamların silinme koşullarının oluştuğu, yine sanıklardan ….’nın adli sicil kaydında yer alan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair ilamın da engel hali olmadığı gözetilerek, sanıkların kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları irdelenerek yeniden suç işleyip işlemeyecekleri hususunda ulaşılacak kanaate göre, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının gerekip gerekmediğine karar verilmesi gerekirken, CMK’nın 231/6. maddesindeki objektif ve subjektif koşullar değerlendirilmeksizin, sanıklar hakkında uygulanan takdiri indirim ve seçenek yaptırıma çevirme gerekçeleriyle çelişki oluşturan, yasal ve yeterli olmayan biçimde “sanıkların önceden kasti suçtan mahkumiyetleri bulunduğundan ve şartlar oluşmadığından” şeklinde gerekçe gösterilmek suretiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanmamasına karar verilmesi kanuna aykırı bulunmuştur.
T.C.
Yargıtay
19. Ceza Dairesi
E: 2015/33241 K: 2016/16257 K.T.: 25.04.2016
Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1- Suç tarihi olan 01.07.2009 gününde 5728 sayılı Kanun ile 1163 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerin yürürlükte bulunduğu gözetilmeden anılan değişiklik öncesi hükümlerin uygulanması,
2- Sanıkların suç tarihinde adli sicil kayıtlarında bulunan ilamların silinme koşullarının oluştuğu, yine sanıklardan ….’nın adli sicil kaydında yer alan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair ilamın da engel hali olmadığı gözetilerek, sanıkların kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları irdelenerek yeniden suç işleyip işlemeyecekleri hususunda ulaşılacak kanaate göre, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının gerekip gerekmediğine karar verilmesi gerekirken, CMK’nın 231/6. maddesindeki objektif ve subjektif koşullar değerlendirilmeksizin, sanıklar hakkında uygulanan takdiri indirim ve seçenek yaptırıma çevirme gerekçeleriyle çelişki oluşturan, yasal ve yeterli olmayan biçimde “sanıkların önceden kasti suçtan mahkumiyetleri bulunduğundan ve şartlar oluşmadığından” şeklinde gerekçe gösterilmek suretiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanmamasına karar verilmesi,
Kanuna aykırı ve sanıkların temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak HÜKÜMLERİN 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca, aynı Kanun’un 326/son maddesinde yer alan sanıkların kazanılmış hakkı saklı kalmak üzere BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 25/04/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları