1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 8. Hukuk Dairesi
  4. HACZEDİLEMEZLİK ŞİKAYETİ – İLAMIN BOZULMASI – İNTERNET YOLU İLE TAHSİL EDİLEN PARALAR – RESİM VE HARÇ

HACZEDİLEMEZLİK ŞİKAYETİ – İLAMIN BOZULMASI – İNTERNET YOLU İLE TAHSİL EDİLEN PARALAR – RESİM VE HARÇ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Kredi kartları hesabı ve internet hesabı adı altındaki hesaplara değişik işyerlerine ait pos ve internet yolu ile tahsil edilen paralar, vergi, resim ve harç tahsilatı  olup olmadığının borçlu idareden ve bankadan sorularak açıklayıcı belge istenilmesi, sonuçta vergi, resim ve harç olması durumunda yasadaki haczedilmezlik hükmü karşısında her iki hesaptaki paranın haczedilemeyeceği, eğer vergi, resim ve harç değil ise haczedilebileceği bildirilmiş olduğundan Mahkemece bu iki hesap bakımından yeniden araştırma yapılması ve gerekirse ek rapor alınması gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde sonuca gidilmesi doğru değildir.
T.C.
Yargıtay
8. Hukuk Dairesi
E: 2014/19137 K: 2015/21025 K.T.: 23.11.2015
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Borçlu vekili İcra Mahkemesi’ne başvurusunda; davalı alacaklı tarafından Ankara 20. İcra Müdürlüğü’nün 2013/… Esas sayılı dosyasında kamulaştırmasız elatmadan kaynaklanan tazminata ilişkin ilama dayalı icra takibi başlatıldığını, borçlunun Vakıflar Bankası Tunalı Hilmi Şubesi’ndeki hesaplarına haciz konulduğunu, haciz konulan hesaplardan TR… 557049 nolu hesabın yapı denetim fonu hesabı, TR … 274786 nolu hesabın vergi, resim ve harçlar hesabı, yine TR … 624456 nolu hesabın kredi kartları post hesabı, TR …274729 nolu hesabın personel hakları hesabı olduğunu, bu hesaplara 6487 sayılı Kanun’un 21. maddesi ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun’un 6. maddesi gereğince haciz konulamayacağını hesaplar üzerine konulan haczin kaldırılmasını talep etmiştir.
Mahkemece dosya bilirkişiye tevdi edilmiş, hükme esas alınan bilirkişi raporuna göre, borçlu idarenin Vakıflar Bankası Tunalı Hilmi Şubesi’ndeki TR… 557049 nolu hesabın yapı denetim fonu hesabı, TR … 274786 nolu hesabın vergi, resim ve harçlar hesabı, yine TR … 624456 nolu hesabın kredi kartları post hesabı ve TR …274729 nolu hesabın ise personel hakları hesabı olup haczedilemeyeceği, kredi kartlar hesabı ve internet hesaplarının havuz hesabı olduğu ve haczinin mümkün olduğu gerekçesiyle şikayetin kısmen kabulüne, kısmen reddine karar verilmiş, hüküm borçlu vekilince temyiz edilmiştir.
Haczedilemezlikle ilgili şikayetin İcra Mahkemesi’nde yargılaması sırasında dayanak ilamın bozulduğu, yeniden esasa kaydedildiği belirlenmiştir. Haczedilmezlik şikayetinden sonra, ilamın bozulmuş olması, şikayetin esasının incelenmesine engel değildir. Bu nedenle sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; bilirkişi raporunda, kredi kartları hesabı ve internet hesabı adı altındaki hesaplara değişik işyerlerine ait pos ve internet yolu ile tahsil edilen paraların ” vergi, resim ve harç tahsilatı ” olup olmadığının borçlu idareden ve bankadan sorularak açıklayıcı belge istenilmesi, sonuçta vergi, resim ve harç olması durumunda yasadaki haczedilmezlik hükmü karşısında her iki hesaptaki paranın haczedilemeyeceği, eğer vergi, resim ve harç değil ise haczedilebileceği bildirilmiş olduğundan Mahkemece bu iki hesap bakımından yeniden araştırma yapılması ve gerekirse ek rapor alınması gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde sonuca gidilmesi doğru değildir.
SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 388/4. (HMK m. 297/ç) ve İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 25,20 TL peşin harcın istek halinde temyiz eden davacıya iadesine, 23.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları