1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 23. Ceza Dairesi
  4. GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA – SATMAK İÇİN ALINAN MALZEMEYİ SATIP ÜCRETİNİ ÖDEMEME

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA – SATMAK İÇİN ALINAN MALZEMEYİ SATIP ÜCRETİNİ ÖDEMEME

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Sanığın kovuşturma aşamasında zararı kısmen giderdiğine dair beyanı karşısında, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması bakımından katılandan kısmi ödemeye rızası olup olmadığının sorulmaması, sanığın temel cezasının belirlenmesi sırasında TCK’nın 62/1. maddesi uygulaması ile indirim yapılırken adli para cezasının birim gün sayısının 4 gün yerine 3 gün olarak belirlenmek suretiyle eksik ceza tayini bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
23. Ceza Dairesi
E: 2015/5145 K: 2015/6846 K.T.: 18.11.2015
Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Sanık ve katılanın cezaevinde koğuş arkadaşı oldukları, sanığın, katılanın boncuktan yapmış olduğu el işlerini, dışarıda satıp paraya çevireceğinden bahisle teslim almasına rağmen, malzemeleri iade etmediği gibi satış bedelini de ödemediği, bu suretle dolandırıcılık suçunu işlediği iddia ve kabul olunan somut olayda;
Sair temyiz itirazlarının reddine; ancak,
Sanığın eyleminde suçun unsuru olan hileye başvurmadığı, eyleminin TCK’nın 155/1 maddesinde düzenlenen güveni kötüye kullanma suçunu oluşturduğu anlaşıldığından suç vasfında yanılgıya düşülerek dolandırıcılık suçundan hüküm kurulması,
Kabule göre de,
1- Sanığın kovuşturma aşamasında zararı kısmen giderdiğine dair beyanı karşısında, TCK’nın 168/4. maddesi uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması bakımından katılandan kısmi ödemeye rızası olup olmadığının sorulmaması,
2- Sanığın temel cezasının belirlenmesi sırasında TCK’nın 62/1. Maddesi uygulaması ile indirim yapılırken adli para cezasının birim gün sayısının 4 gün yerine 3 gün olarak belirlenmek suretiyle eksik ceza tayini
Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet savcısının ve sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 18/11/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları