1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 9. Hukuk Dairesi
  4. GRUP BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLER – İŞÇİLİK ALACAKLARINDA MÜŞTEREK VEYA MÜTESELSİLEN  SORUMLULUK

GRUP BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLER – İŞÇİLİK ALACAKLARINDA MÜŞTEREK VEYA MÜTESELSİLEN  SORUMLULUK

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre davalı şirketlerin ortakları arasındaki akrabalık ilişkisi aynı binada faaliyette bulunmaları, yemekhane, servis, telefon ve muhasebelerinin birlikte tutulması, birbirini tamamlayan işler yapmaları da nazara alındığında aralarında organik bağ bulunduğu sabittir. Mahkemece davacının işçilik alacaklarından davalıların müştereken ve müteselsilen birlikte sorumlu tutulmaları gerekirken davalı E.. Giyim yönünden davanın husumet yokluğu nedeniyle reddi isabetsizdir.
T.C.
Yargıtay
9. Hukuk Dairesi
E: 2014/20247 K: 2015/32103 K.T.: 12.11.2015
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : BAKIRKÖY 19. İŞ MAHKEMESİ
TARİHİ : 21/03/2014
NUMARASI : 2013/538-2014/123
Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile izin ücreti, fazla çalışma ücreti, genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, davalılardan S… Konfeksiyona ait işyerinde satın alma ve planlama sorumlusu olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin işverence haksız olarak feshedildiğini, davalıların aynı binada faaliyet gösterdiğini, davalılardan E… Giyim tarafından yıkanarak kesilen kumaşların davalı S… Konfeksiyon tarafından dikilerek E.. Giyim tarafından ihracatının yapıldığını, davalılar arasında organik bağ bulunduğunu ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile ücret, izin, fazla çalışmave genel tatil alacaklarını istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalılar, davacının işverenin S.. Konfeksiyon olduğunu, E.. Giyim de çalışmasının söz konusu olmadığını, her iki şirketin ortaklarının aynı kişiler olmadığını, S… Konfeksiyon’un E… Giyime ait binanın 5. katında kiracı olarak faaliyet gösterdiğini, davacının taleplerinin yersiz olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının davalılardan S… Konfeksiyonun işçisi olduğunu, davalılar arasında organik bağ bulunmadığını, davalı S… firması tarafından iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini, ödenmemiş ücret ve izin alacağı bulunduğu, fazla çalışma ve genel tatil çalışması yaptığı halde karşılığının ödenmediği gerekçesiyle davalı E… Giyim yönünden husumetten reddine, diğer davalı Suzan Konfeksiyon yönünden ise davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Taraflar arasındaki uyuşmazlık davalı firmalar arasında organik bağ bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır.
Davacı 16.11.2007-13.02.2012 tarihleri arasında davalılardan S…Konfeksiyon firmasında çalışmıştır. SGK kayıtlarına göre diğer davalı E… Giyim de çalışması bulunmamaktadır. Ancak her iki şirketin ticaret sicil kayıtlarına göre ortakları arasında akrabalık bağı bulunduğu sabittir. Davacı tanıkları her iki şirketin büyük ortağının A… S… E.. olduğunu, davalı tanıkları ise ortakların kardeş olduğunu açıkça beyan etmiştir. Yine her iki şirkette aynı binanın farklı katlarında faaliyet gösterdiği, yemekhanesinin, servislerinin ve kullanılan telefon hattının ortak olduğu davalı tanık beyanları ile sabittir. Yine davacı tarafça ibraz edilen bazı internet çıktılarından davalı S… Konfeksiyon’un E… Grup bünyesinde faaliyette bulunduğunun davalı E… Giyim tarafından hazırlanan internet sitesinde bu şekilde tanıtıldığı sabittir.
Davalı E… Giyim firmasının kumaşları yıkayarak bazı kimyasal işlerden geçirdikten sonra kesimini yaptığı ve S… Konfeksiyon tarafından da bu kumaşların gerekli dikimleri yapıldıktan sonra E.. Giyim tarafından ihraç edildiği davacı tanıklarınca açıkça belirtilmiştir.
Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre davalı şirketlerin ortakları arasındaki akrabalık ilişkisi aynı binada faaliyette bulunmaları, yemekhane, servis, telefon ve muhasebelerinin birlikte tutulması, birbirini tamamlayan işler yapmaları da nazara alındığında aralarında organik bağ bulunduğu sabittir. Mahkemece davacının işçilik alacaklarından davalıların müştereken ve müteselsilen birlikte sorumlu tutulmaları gerekirken davalı E.. Giyim yönünden davanın husumet yokluğu nedeniyle reddi isabetsizdir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 12.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları