1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 8. Ceza Dairesi
  4. GÖREVSİZLİK KARARI VERİLİRKEN HUKUKİ DÜŞÜNCENİN AÇIKLANMAMASI GEREKTİĞİ – MAHKEMENİN TARAFSIZLIĞINI ŞÜPHEYE DÜŞÜRMESİ

GÖREVSİZLİK KARARI VERİLİRKEN HUKUKİ DÜŞÜNCENİN AÇIKLANMAMASI GEREKTİĞİ – MAHKEMENİN TARAFSIZLIĞINI ŞÜPHEYE DÜŞÜRMESİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 19.01.2012 gün 2011/370 esas, 2012/13 karar sayılı görevsizlik kararında “her ne kadar sanıklar hakkında TCK’nın 94/1, 109/2-3, 125/1 maddeleri gereğince cezalandırılmaları için mahkememize kamu davası açılmış ise de olayda TCK’nın 94. maddesinin unsurları yönüyle oluşmadığı nedeni ile CMK’nın 3., 4., 5. maddeleri gereğince mahkememizin görevsizliği ile sanıkların TCK’nın 109/2, 109/3-d, 125/1 maddeleri gereğince yargılanmak üzere dosyanın görevli Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine” denilmek suretiyle mahkemenin görevsizlik kararında kesin olarak işkence suçunun unsurlarının oluşmadığı belirtilerek hukuki düşüncesini açıklamak suretiyle tarafsızlığını şüpheye düşürdüğü anlaşılmakla, mahkeme heyetinin davadan çekinme kararı vermesi gerekirken yargılamaya devamla yazılı şekilde esasa ilişkin hükümler kurulması bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
8. Ceza Dairesi
E: 2014/33889 K: 2016/1153 K.T.: 08.02.2016
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Görevliye direnme, işkence ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Hükmolunan hapis cezasının süresine göre sanıklar …, …, …, … ve … müdafii Av. …’ın duruşmalı inceleme isteğinin CMUK.nun 318. maddesi uyarınca oybirliğiyle (REDDİNE),
Tüm sanıklar hakkında dosya üzerinde yapılan incelemede;
Sanıklar …, …, …, …, … ve … hakkında şikayetçiler … ve …’e karşı işledikleri işkence, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret suçlarından TCK.nun 94/1, 109/2-3-d, 125/1. maddeleri uyarınca Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı, mahkemenin 19.01.2012 gün ve 2011/370 esas, 2012/13 sayılı kararı ile, “her ne kadar sanıklar hakkında TCK.nun 94/1, 109/2-3, 125/1. maddeleri gereğince cezalandırılmaları için mahkememize kamu davası açılmış ise de olayda TCK.nun 94. maddesinin unsurları yönüyle oluşmadığı nedeni ile CMK.nun 3, 4, 5. maddeleri gereğince mahkememizin görevsizliği ile sanıkların TCK.nun 109/2, 109/3-d, 125/1. maddeleri gereğince yargılanmak üzere dosyanın görevli Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine” karar verildiği, şikayetçiler … ve … vekilinin itirazının reddedildiği, Bakırköy 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 15.02.2012 gün ve 2012/114-59 esas-karar sayılı kararı ile sanıklar …, …, …, …, … ve …’ın TCK.nun 94/1, 109/2, 109/3-d ve 125/1. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları için görevli ve yetkili Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine karşı görevsizlik verilerek, görev uyuşmazlığının çözümü için dosyanın Yargıtay 5. Ceza Dairesine gönderilmesine karar verildiği, Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 29.05.2012 gün ve 2012/6275-6004 esas-karar sayılı ilamı ile, Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararının kaldırılmasına karar verildiği, Bakırköy 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 09.07.2012 tarihli müzekkeresi ile dosyanın Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği, Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı tarafından 10.07.2012 tarihinde dosyanın kaleme havale edildiği,
… ve … vekili Av. …’ın Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına sunduğu 11.07.2012 tarihli dilekçesi ile “..mahkemenizce verilen bu görevsizlik kararındaki gerekçeye göre mahkemenizce suçun oluşup oluşmadığı yolunda görüş beyan edilmiş bulunmaktadır. Bu nedenle mahke- menizce aynı dosya ile ilgili olarak yargılamanın yapılması CMK.nun 22, 23, 24, 25. maddeleri uyarınca mahkemenin tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebep niteliğinde olmakla, yukarıda açıklanan sebepler ile CMK.nun 22 ve devamı maddeleri uyarınca mahkemenizin davaya bakmaktan çekinmesine karar verilmesi” talebinde bulunulduğu, Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesinin 23.07.2012 tarihli tensip kararı ile, yapılan itirazın reddine karar verildiği ve duruşmanın 16.10.2012 tarihine bırakıldığı, duruşmada ara kararı ile, müştekiler vekilinin mahkemeyi red talebinin CMK.nun 31/1-b-c maddeleri gereğince yetersiz gerekçe ve dosyayı sürüncemede bırakmak amacıyla yapıldığı nedeni ile itirazı kabil olmak üzere 31/2. maddesi gereğince geri çevrilmesine karar verilip yargılamaya devam olunduğu anlaşılmakla;
5271 sayılı CMK.nun 24/1. madde ve fıkrasında;
Hakimin davaya bakamayacağı hallerde reddi istenebileceği gibi, taraf- sızlığını şüpheye düşürecek diğer sebeplerden dolayı da reddi istenebilir. hükmü uyarınca,
Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesinin 19.01.2012 gün 2011/370 esas, 2012/13 karar sayılı görevsizlik kararında “her ne kadar sanıklar hakkında TCK.nun 94/1, 109/2-3, 125/1 maddeleri gereğince cezalandırılmaları için mahkememize kamu davası açılmış ise de, olayda TCK.nun 94. maddesinin unsurları yönüyle oluşmadığı nedeni ile CMK.nun 3, 4, 5. maddeleri gereğince mahkememizin görevsizliği ile sanıkların TCK.nun 109/2, 109/3-d, 125/1. maddeleri gereğince yargılanmak üzere dosyanın görevli Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine,” denilmek suretiyle mahkemenin görevsizlik kararında kesin olarak işkence suçunun unsurlarının oluşmadığı belirtilerek hukuki düşüncesini açıklamak suretiyle tarafsızlığını şüpheye düşürdüğü anlaşılmakla, mahkeme heyetinin davadan çekinme kararı vermesi gerekirken, yargılamaya devamla yazılı şekilde esasa ilişkin hükümler kurulması,
Yasaya aykırı, katılan/sanıklar … ve … müdafinin, sanıklar …, …, …, …, … ve … müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 08.02.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları