1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 8. Ceza Dairesi
  4. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUNA TEŞEBBÜS – CEZA TAYİNİ

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUNA TEŞEBBÜS – CEZA TAYİNİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Türkiye üzerinden Yunanistan’a gitmek isteyen göçmenleri, İstanbul’dan Edirne’ye götürürken yakalanan sanıkların eylemi, TCK 79/1-b uyarınca yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlamaya teşebbüs sayılır. Mahkemenin cezada indirim yapmadan hüküm kurması hatalıdır.
T.C.
Yargıtay
8. Ceza Dairesi
E: 2011/5509 K: 2011/10061 K.T.: 26.09.2011
DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine göre yerinde görülmeyen sair itirazların reddine,

Ancak;

1-) Yasadışı yollardan Türkiye`ye gelip Yunanistan`a gitmek isteyen “39” yabancı uyruklu göçmeni İstanbul`dan alıp Edirne`nin Meriç ilçesine götürürken yapılan ihbar üzerine kolluk görevlileri tarafından 18.8.2005 günü yakalanan sanıkların eyleminin 5237 Sayılı T.C.K.nun 79/1. maddesine 6008 Sayılı Kanunun 6. maddesiyle eklenen cümleden önce, göçmenlerin yurt dışına çıkmalarına imkan sağlamaya teşebbüs aşamasında kaldığı, 5237 Sayılı T.C.K.nun 79. maddesi uyarınca verilen cezadan teşebbüs sebebiyle anılan Yasanın 35. maddesine göre indirim yapılması gerektiği gözetilmeyerek sanıklar hakkında fazla ceza tayini,

2-) Olayın oluş şekli, dosya kapsamı, yakalanan göçmen sayısı ve yakalandıkları yer dikkate alındığında, adli para cezasına esas alınan birim gün sayısının alt hadden uzaklaşılmasına rağmen hapis cezası hükmedilirken alt haddin üzerinde ceza tayini gerektiğinin gözetilmemesi,

3-) C.M.K.nun 232/6. madde ve fıkrasına aykırı olarak takdir olunan birim gün sayısı ile bir gün karşılığı 20 TL. ile çarpılırken uygulanan yasa maddesinin karar yerinde gösterilmemesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafii ile ve O yer C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümün bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken C.M.U.K.nun 321. maddesi uyarınca istem gibi (BOZULMASINA), 26.09.2011 gününde (1) numaralı husus sebebiyle oyçokluğu, diğerlerinde oybirliğiyle karar verildi

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları